Statut

Na osnovu člana 16. i 31. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 52/01 i 42/05) i člana 47, 67. i 68. Statuta Boračke organizacije Republike Srpske, Skupština Boračke organizacije Republike Srpske, na 4. sjednici održanoj 22. juna 2016 godine,    d o n i j e l a   j e

 

STATUT

BORAČKE ORGANIZACIJE REPUBLIKE SRPSKE

(prečišćen tekst)

 

I – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Statutom Boračke organizacije Republike Srpske (u daljem tekstu Boračka organizacija) uređuju se pitanja: naziva i sjedišta Boračke organizacije, pravni položaj i zastupanje, vrijeme na koje se osniva organizacija, prava, obaveze i ovlašćenja Boračke organizacije, programski ciljevi i zadaci, članstvo, pitanja organizacije organa i njihov pravni položaj, prava i obaveze, organizacija Stručne službe, osnivanje profitinih organizacija, prestanak rada, finansiranje i ostala pitanja od interesa za rad Boračke organizacije.

 

Član 2.

Boračka organizacija Republike Srpske osnovana je 27.06.1993. godine, pod nazivom Republičko udruženje učesnika rata od 1990. godine Republike Srpske i kao takvo registrovano kod Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem  2/93, od 09.08.1993. godine, a 07.07.1997 godine, odlukom Skupštine broj 315/97, promjenila je naziv u Boračku organizaciju Republike Srpske i pod tim imenom registrovana kod Osnovnog suda Banja Luka pod brojem 31/97 od 18.07.1997. godine.

 

Član 3.

Boračka organizacija Republike Srpske je jedinstvena društvena organizacija boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i zarobljenih boraca Odbrambeno oslobodilačkih ratova srpskog naroda.

Boračka organizacija je nestranačka organizacija čije se organizovanje, programski ciljevi i djelovanje zasnivaju na demokratskim principima i u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Boračka organizacija je samostalna organizacija koja ima svoju imovinu, izgrađenu organizacionu strukturu, definisane unutrašnje odnose, svoja statusna obilježja i način svog djelovanja.

 

                                               Član 4.

Boračka organizacija je organizacija od javnog interesa za Republiku Srpsku. Boračka organizacija se osniva na neodređeno vrijeme.

 

                                                Član 5.

Boračka organizacija Republike Srpske u skladu sa Zakonom vrši javna ovlaštenja.

 

II – NAZIV I SJEDIŠTE

 

        Član 6.

Boračka organizacija djeluje pod nazivom „Boračka organizacija Republike Srpske“.

Skraćeni naziv je „BORS“.

Naziv Boračke organizacije Republike Srpske na engleskom jeziku je :

 „VETERANS ORGANISATION OF REPUBLIC OF SRPSKA“ skraćen naziv -VORS

Naziv Boračke organizacije Republike Srpske na ruskom  jeziku je „ORGANIZACЪ BORCOV RESPUBLIKI SERBSKOй“ – skraćen naziv  OBRS

Sjedište Boračke organizacije je u Banjoj Luci, u ulici Kralja Alfonsa XIII broj 1.

 

III – PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

        Član 7.

Boračka organizacija ima svojstvo pravnog lica, s pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Svojstvo pravnog lica imaju i opštinske boračke organizacije, odnosno gradske boračke organizacije. 

 

 

 

Član 8.

Boračku organizaciju predstavlja i zastupa  predsjednik Skupštine Boračke  organizacije Republike Srpske, koji je istovremeno i predsjednik  Boračke organizacije Republike  Srpske.

 

Boračku  organizaciju može da zastupa i drugo lice na osnovu datog ovlaštenja od strane predsjednika Skupštine, a u skladu sa ovim Statutom.

 

U slučaju privremene spriječenosti da zastupa Boračku organizaciju, predsjednik Skupštine može da ovlasti predsjednika Predsjedništva ili jednog od potpredsjednika Skupštine da zastupa istu.

 

Ako je predsjednik Skupštine spriječen da zastupa Boračku organizaciju, a iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da ovlaštenje za zastupanje iste  prenese na jedno od lica iz stava dva ovog člana, Boračku organizaciju zastupa predsjednik Predsjedništva.

 

U slučaju definisanim stavom tri ovog člana predsjednik Predsjedništva zastupa Boračku organizaciju do prestanka razloga koji su prouzrokovali spriječenost predsjednika Skupštine ili do izbora novog predsjednika Skupštine.

 

Član 9.

Boračka organizacija ima svoj pečat i  štambilj.

 

Pečat je okruglog oblika prečnika 35 mm, sa po rubu ćiriličnim pismom ispisanim tekstom: Republika Srpska, Boračke organizacije Republike Srpske Banja Luka, a u sredini pečata je ugraviran znak Boračke organizacije.

 

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 60×35 milimetara, sa vodoravno u redovima ispisanim tekstom: Republika Srpska, Boračka organizacije Republike Srpske, ulica, broj i datum, kao i drugi tekst koji bliže određuje njegovu namjenu.

 

 

 

Član 10.

Način rukovanja, čuvanja i uništenja pečata i štambilja uređuje se odlukom koju donosi Predsjedništvo Skupštine Boračke  organizacije.

 

Član 11.

Boračka organizacija ima svoj znak.

 

Znak  Boračke organizacije predstavlja složenu  grafičku sliku krsta sa suncem koje izlazi i zastavom Republike Srpske u oštroj perspektivi u tri  plohe i dva preloma, sa upisanim tekstom 1990.

 

Član 12.

Boračka organizacija ima svoj žiro račun, putem kojeg vodi svoje materijalno – finansijsko poslovanje.

 

 

IV  – PROGRAMSKI  CILJEVI I ZADACI

 

 

Član 13.

Programski  ciljevi i zadaci Boračke organizacije su:

 • zaštita prava i interesa porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • unapređenje materijalnog položaja i socijalne sigurnosti porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • iniciranje na donošenju odgovarajućih pravnih riješenja i efikasno ostvarivanje prava kojima će se osigurati adekvatna zaštita i dostojanstvo porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
 • pružanje neposredne pomoći porodicama poginulih i zarobljenih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, obezbjeđujući im blagovremeno potpune informacije, stručna uputstva za potpunije i efikasnije ostvarivanje njihovih prava,
 • doprinos na afirmaciji principa utvrđenih Opštim okvirnim sporazumom za uspostavljanje mira u BiH, očuvanje pravnog i faktičkog položaja Republike Srpske,
 • razvijanje svih demokratskih odnosa i stvaranje uslova za prosperitetniju budućnost Republike Srpske i njenih građana,
 • očuvanje mira
 • očuvanje lika srpskog borca i oslobodilačkih tradicija srpskog naroda,
 • afirmacija Boračke organizacije kao legitimnog predstavnika porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.

 

V – ČLANSTVO

Član 14.

Članom Boračke organizacije postaje se sticanjem svojstva pojedinačnog ili  kolektivnog člana.

 

Član Boračke organizacije Republike Srpske ne može biti istovremeno član neke druge organizacije ili udruženja koje okuplja demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca, izuzev članova organizacija i udruženja koji su kolektivni članovi Boračke organizacije Republike Srpske.

 

Član 15.

Pojedinačno članstvo Boračke organizacije stiče se potpisivanjem pristupnica od strane lica sa utvrđenim statusom porodice poginulog i zarobljenog borca, ratnog vojnog invalida i demobilisanog borca odbrambeno-oslobodilačkih ratova srpskog naroda.

 

Članstvo u Boračkoj organizaciji dokazuje se članskom knjižicom.

 

Član 16.

Kolektivni članovi Boračke organizacije Republike Srpske mogu biti organizacije i udruženja koja okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca, koja su registrovana na republičkom nivou i imaju organizacione dijelove u svim opštinama i gradovima Republike Srpske, pod uslovom da prihvate Statut, programske ciljeve i zadatke BORS.

 

Organizacije i udruženja iz stava jedan ovog člana koja ne ispunjavaju uslove u pogledu nivoa registrovanja i organizacione strukture, mogu biti kolektivni  članovi  gradskih/opštinskih boračkih organizacija ako prihvate Statut, programske ciljeve i zadatke GBO/OBO.

 

Učešće predstavnika kolektivnih članova u radu Boračke organizacije bliže  se uređuje Statutom i Poslovnikom  o radu organa Boračke organizacije.

 

Član 17.

Prava člana Boračke organizacije su:

 • da učestvuje u radu Boračke organizacije kao pojedinačni član neposredno ili posredno putem svojih predstavnika u organima Boračke organizacije,
 • da bira i bude biran u organe Boračke organizacije,
 • da bude informisan,
 • da ostvaruje prava utvrđena zakonom, kao pojedinac ili preko Boračke organizacije,
 • da dobrovoljno istupi iz Boračke organizacije
 • -da ostvaruje sva ostala prava utvrđena Statutom i pozitivnim propisima.

 

Član 18.

Članu Boračke organizacije može prestati članstvo u Boračkoj organizaciji:

 • istupanjem iz Boračke organizacije dobrovoljno
 • isključenjem i
 • smrću

 

Član 19.

Istupanje  iz članstva Boračke organizacije dobrovoljno vrši se na bazi podnesenog pismenog zahtjeva.

 

Član 20.

Isključenje člana iz Boračke organizacije vrši se kada on djeluje suprotno stavovima  Boračke organizacije utvrđenim na bazi programskih ciljeva i zadataka ili kad ne izvršava svoje obaveze a na osnovu provedenog postupka.

 

Prijedlog za isključenje člana Boračke organizacije iz njenog članstva donosi Sud časti po provedenom postupku u kome je potrebno omogućiti učešće člana protiv koga se vodi postupak, a odluku o isključenju donosi Skupština.

 

Postupak se vodi na nivou opštinskih/gradskih boračkih organizacija, a drugostepeni organi u žalbenom postupku su Sud časti BORS i Skupština BORS.

 

Član 21.

Obaveze člana su:

 • da djeluje i radi u skladu sa Statutom i programskim aktivnostima Boračke organizacije,
 • da čuva svoj ugled i ugled Boračke organizacije,
 • da plaća članarinu.

 

Član 22.

Boračke organizacije vodi registar svojih članova.

 

Pravilnikom o vođenju registra uređuju se pitanja vođenja registra članstva, obrazac i način izdavanja članske knjižice.

 

Pravilnik iz stava 2. ovog člana donosi Predsjedništvo.

 

 

VI – ORGANIZOVANJE  BORAČKE ORGANIZACIJE

 

Član 23.

Organizovanje  članstva Boračke organizacije u Republici Srpskoj, u pravilu, zasniva se na teritorijalnom principu.

 

Članovi Boračke organizacije na području mjesne zajednice organizuju se u mjesnu boračku organizaciju.

 

Članovi Boračke organizacije na nivou opštine obrazuju opštinsku boračku organizaciju, odnosno gradsku boračku organizaciju.

 

Članovi Boračke organizacije na nivou Republike Srpske organizuju se u Boračku organizaciju Republike Srpske.

 

U preduzećima ili ustanovama u kojima je zaposlen veći broj članova Boračke organizacije može se organizovati boračka organizacija u tim subjektima s pravima i obavezama utvrđenim ovim Statutom.

 

Odluku o potrebi, uslovima i načinu organizovanja Boračke organizacije saglasno prethodnom stavu donosi Skupština Boračke  organizacije opštine, odnosno boračke organizacije grada.

 

Član 24.

Odlukom mjesne boračke organizacije, organizacije u preduzeću ili ustanovi, bliže se uređuju pitanja organizovanja, nadležnosti i odlučivanja u mjesnoj boračkoj organiazciji.

 

Statutom  opštinske boračke organizacije, odnosno gradske boračke organizacije bliže se uređuju pitanja osnivanja, nadležnosti, odlučivanja i odnosi opštinske boračke organizacije, odnosno gradske boračke organizacije prema mjesnim boračkim organizacijama i  organizacija u preduzeću ili ustanovi, kao i odnosi unutar gradske boračke organizacije.

 

Statutom  Boračke organizacije Republike Srpske uređuju se načelni odnosi osnivanja i rada opštinskih boračkih organizacija, odnosno gradskih boračkih organizacija, te pitanja nadležosti, prava i obaveza organa Boračke organizacije na nivou Republike Srpske.

 

Član 25.

Prava, obaveze, nadležnost, način rada i odgovornost članova u organima Boračke organizacije na svim nivoima organizovanja bliže se uređuju Poslovnikom  o radu tih organa.

 

Član 26.

Dužina  mandata u organima Boračke organizacije na svim nivoima organizovanja traje četiri godine.

 

Mandati na republičkom nivou organizovanja Boračke organizacije ne mogu trajati duže od dva uzastopna mandata.

 

 

 

Član 27.

Članovi Boračke organizacije izabrani u organe Boračke organizacije mogu podnijeti ostavku na izabranu dužnost i prije isteka vremena na koje su izabrani.

 

Opoziv  predstavnika u organima Boračke organizacije vrši se na način i  po postupku kao i za njegov izbor.

 

U slučaju  podnošenja ostavke ili opoziva, bira se drugi predstavnik na način i po postupku utvrđenom ovim Statutom i Poslovnikom o  radu tog organa.

 

Organ Boračke organizacije čiji je član opozvan, umro ili je podnio ostavku može do izbora novog člana, na njegovu dužnost privremeno imenovati drugog predstavnika,  ali  ne više od ⅓ ukupnog broja članova organa, a do prvog redovnog zasjedanja organa koji će izbore provesti  u redovnom postupku.

 

Član 28.

Izbori u Boračkoj organizaciji na svim nivoima organizovanja vrše se jednom u četiri godine.

 

Postupak  i način provođenja izbora uređuje se posebnom odlukom skupštine Boračke organizacije određenog nivoa izbora.

 

Vanredni  izbori u Boračkoj organizaciji provode se u skladu sa odlukom Skupštine određenog nivoa o provođenju vanrednih izbora.

                                                                                                         

Član 29.

Za punovažno odlučivanje u organima Boračke organizacije potrebno je prisustvo natpolovične većine članova organa, a punovažne su one odluke za koje je glasala natpolovična većina prisutnih članova, ako za pojedina pitanja nije propisana kvalifikovana većina.

 

 

 

 

 

 

VII – ORGANI BORAČKE ORGANIZACIJE

 

Član 30.

Organi  Boračke organizacije su:

 1. Skupština mjesne boračke organizacije, odnosno organizacije u preduzećima i ustanovama,
 2. Skupština opštinske boračke organizacije, odnosno gradske boračke organizacije,
 3. Skupština Boračke organizacije Republike Srpske
 4. Predsjedništva kao izvršno-operativni organi Skupštine Boračke organizacije na svim nivoima,
 5. Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca,
 6. Odbor ratnih vojnih invalida i
 7. Nadzorni odbor

 

Član 31.

Skupštine boračkih organizacija su najviši organi odlučivanja u Boračkoj organizaciji.

 

 1. SKUPŠTINA MJESNE BORAČKE ORGANIZACIJE – ORGANIZACIJE U PREDUZEĆU I USTANOVI

 

Član 32.

Skupštinu mjesne boračke organizacije čine svi članovi mjesne boračke organizacije sa područja mjesne zajednice, odnosno  svi članovi  boračke organizacije u preduzećima ili ustanovama.

Izuzetno od odredbi člana 29. Statuta, ukoliko statutarnom odlukom, odlukom o osnivanju ili odlukom o provođenju izbora nije određen kvorum za održavanje Skupštine mjesne boračke organizacije potrebno je prisustvo najmanje ½  (jedne  polovine) od ukupnog broja članova u toj mjesnoj boračkoj organizaciji.

Ako se na poziv za sjednicu Skupštine ne odazove nadpolovična većina članova iste, sjednica se odlaže; a istog dana ili u roku od sedam dana, predsjednik Skupštine može sazvati novu sjednicu skupštine sa istim dnevnim redom.

Ponovljena sjednica Skupštine može punovažno raditi i donositi punovažne odluke  ako je na istoj prisutno najmanje 1/4 od ukupnog broja članova skupštine.

Mjesne boračke organizacije i organizacije u preduzećima ili ustanovama, čiji broj članova je veći od 100, Statutom opštinske boračke organizacije može se propisati izbor Skupštine na predstavničkom principu.

Boračke organizacije koje svoje članstvo imaju u više opština ili gradova u okviru svojih poslovno-tehničkih cjelina, mogu izbor Skupštine organizovati na predstavničkom principu.

 

Poziv za  održavanje Skupštine mjesne boračke organizacije mora biti javan i dostupan svakom članu boračke organizacije, i to na način:

 • pojedinačnim pozivima u slučajevima kada je to moguće
 • oglašavanjem putem lokalne radio ili tv stanice
 • oglašavanjem na internet stranici
 • oglašavanjem putem plakata na mjestima predviđenim za to

Pozivanje mora biti zastupljeno najmanje na dva načina,  a najkasnije sedam dana prije održavanja skupštine.

 

Član 33.

Iz reda članova mjesne  boračke organizacije, odnosno organizacije u preduzećima ili ustanovama, Skupština bira Predsjedništvo kao  svoj izvršno-operativni organ.

 

Broj  članova Predsjedništva mjesne boračke organizacije, odnosno Predsjedništva Boračke organizacije u preduzećima ili ustanovama utvrđuje se odlukom Skupštine mjesne boračke organizacije.

 

Mjesna boračka organizacija može Odlukom propisati da mjesna boračka organizacija može birati i Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbor ratnih vojnih invalida.

 

Član 34.

Skupština mjesne boračke organizacije odnosno skupština u preduzeću ili ustanovi, raspravlja i zauzima stavove o svim pitanjima od značaja za svoje članstvo i o zauzetim stavovima, mišljenjima i prijedlozima putem svojih predstavnika, obavještava opštinsku boračku organizaciju, koja je dužna da bez odlaganja uzme u razmatranje i riješavanje dostavljena pitanja, kao i da obezbijedi povratnu  informaciju.

Bliže odredbe o radu skupština mjesnih boračkih organizcija uređuju se Statutom opštinske boračke organizacije. 

 

 1. SKUPŠTINA OPŠTINSKE BORAČKE ORGANIZACIJE – GRADSKE BORAČKE ORGANIZACIJE

 

Član 35.

Skupštinu opštinske boračke organizacije-gradske boračke organizacije čine predstavnici izabrani u mjesnim boračkim organizacijama odnosno, preduzećim i ustanovama.

 

Broj i sastav članova Skupštine boračke organizacije opštine/grada utvrđuje se Statutom Boračke organizacije opštine/grada i mora da odražava ravnomjernu teritorijalnu zastupljenost i strukturu članstva organizacije.

 

Član 36.

Skupština opštinske boračke organizacije–gradske boračke organiazcije:

 • donosi Statut Boračke organizacije,
 • donosi odluku o raspisivanju izbora,
 • donosi Finansijski plan,
 • bira predstavnike u Skupštinu Boračke organizacije Republike Srpske,
 • bira članove Predsjedništva Skupštine,
 • bira predsjednika Skupštine boračke  organizacije,
 • odlučuje o prijemu u članstvo kolektivnog člana,
 • bira Nadzorni odbor,
 • bira Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbor ratnih vojnih invalida,
 • donosi Program svog rada,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o osnivanju Stručne službe Boračke organizacije,
 • donosi odluku o provođenju izbora u mjesnim boračkim organizacijama,
 • analizira pitanja ostvarivanja programskih  osnova Boračke organizacije,
 • vrši i ostale poslove utvrđene ovim Statutom

 

 

 • PREDSJEDNIŠTVO SKUPŠTINE OPŠTINSKE – GRADSKE BORAČKE ORGANIZACIJE

 

Član 37.

Predsjedništvo je izvršno-operativni organ opštinske, odnosno gradske boračke organiazcije.

 

Statutom opštinske boračke organizacije, odnosno gradske boračke organizacije utvrđuje se broj članova Predsjedništva Skupštine.

 

Član 38.

U izvršavanju svojih zadataka Predsjedništvo Skupštine:

 • vrši sve poslove vezane za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka koje utvrdi Skupština,
 • donosi Program svog rada,
 • utvrđuje prijedlog finansijskog plana,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • bira predsjednika Predsjedništva,
 • donosi odluku o osnivanju Stručne službe Boračke organizacije,
 • inicira i aktivno učestvuje u definisanju i ostvarivanju prava porodica poginulih i zaroljbenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • neposredno sarađuje sa državnim organima i institucijama u opštini radi definisianja i ostvarivanja prava porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • preduzima konkretne aktivnosti u riješavanju pojedinačnih zahtjeva od interesa za članove Boračke organizacije,
 • koordinira i usmjerava rad mjesnih boračkih organizacija i pruža im stručnu pomoć u radu i djelovanju,
 • usvaja Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta stručne službe,
 • obezbjeđuje uslove za rad Stručne službe Boračke organizacije,    
 • obezbjeđuje uslove za stvaranje banke podataka svih članova Boračke organiazcije,
 • daje prijedloge i mišljenja nadležnim organima kada oni riješavaju pitanja iz djelokruga ostvarivanja prava porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, a naročito u pogledu utvrđivanja dužine učešća i uslovima agažovanja kao boraca, praćenje prioriteta zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, izradnje nadgrobnih spomenika i refundacije sredstava ranije izgrađenih spomenika,
 • obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom Boračke organizacije,
 • provodi odluku Skupštine BORS o provođenju vanrednih izbora u opštinskim /gradskim boračkim organizacijama u slučajevima kada su ugroženi interesi članstva boračke organizacije, poremećeni međusobni odnosi ili postoji nerad.

 

 • ODBORI

Član 39.

Radi  ostvarivanja specifičnih interesa porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida, Skupština boračke organizacije Opštine-Grada bira:

1.Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca i

2.Odbor ratnih vojnih invalida

 

Član 40.

Statutom  boračke organizacije opštine –  grada bliže se uređuje pitanje sastava odbora, nadležnost, odnos odbora prema ostalim organima Boračke organizacije i ostala pitanja od interesa za ove boračke kategorije građana.

 

Član 41.

Predsjednici  odbora su po funkciji potpredsjednici Skupštine i članovi Predsjedništva opštinske boračke organizacije.

 

 • NADZORNI ODBOR

Član 42.

Nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem Boračke organizacije vrši nadzorni odbor.

Nadležnost, sastav, prava, obaveze i ovlaštenja Nadzornog odbora utvrđuju se Statutom opštinske boračke organizacije i poslovnikom o radu.

 

 

 • RADNA TIJELA SKUPŠTINE

 

Član 43.

Skupština opštinske-gradske boračke organizacije kao stalna radna tijela obrazuje:

 1. Komisiju za njegovanje slobodarskih tradicija srpskog naroda, istoriju i dokumetaciju
 2. Statutarnu komisiju
 3. Komisiju za žalbe
 4. Komisiju za informisanje i
 5. Sud časti.

 

Statutom opštinske-gradske boračke organizacije i Poslovnikom o radu Skupštine bliže se uređuju pitanja rada stalnih radnih tijela.

 

2.5 Koordinacioni odbor–regije

 

Član 44.

Opštinske boračke organizacije jedne izborne jedince (regije) obrazuju koordinacioni  odbor kao oblik zajedničkog  djelovanja i usklađivanja zajedničkih  interesa.

Koordinacioni odbor čine, predsjednici skupština opštinskih boračkih organizacija, predsjednici predsjedništava, predsjednici odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca, odbora ratnih vojnih invalida i članova Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske iz izborne jedince.

Koordinacioni odbor regije donosi Poslovnik o radu koji bliže uređuje sastav Koordinacionog odbora regije, djelokrug rada, ovlašćenja, načine odlučivanja i predstavljanja.

Koordinacioni odbor regije usaglašava prijedloge za članove Predsjedništva Skupštine BORS-a od kojih se jedan bira  za  koordinatora.

Koordinacioni odbor regije bira predstavnike porodica poginulih i zarobljenih boraca i ratnih vojnih invalida i predlaže ih za članove republičkog odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca i republičkog odbora ratnih vojnih invalida, a na prijedlog opštinskih/gradskih boračkih organizacija.

Koordinacioni odbor regije odluke donosi najmanje nadpolovičnom većinom ukupnog broja predstavnika u odboru.

 

Član 45.

Zadaci  Koordinacionog odbora su:

 • doprinosi razvijanju svih oblika saradnje  boračkih organizacija izborne  jedince, 
 • prati i koordinira zajedničke aktivnosti  opštinskih boračkih organiazcija izborne jedinice, utvrđuje platformu zajedničkih nastupa prema Boračkoj organizaciji Republike Srpske  i organima lokalne zajednice i
 • vrše i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine

 

 1. SKUPŠTINA BORAČKE ORGANIZACIJE REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 46.

Skupština Boračke organizacije Republike Srpske je najviši organ Boračke organizacije.

Skupštinu Boračke organizacije čine izabrani članovi u opštinskim, odnosno gradskoj boračkoj organizaciji, tako da svaka opštinska, odnosno gradska boračka organizacija do 5.000 članova Boračke organiazcije na osnovu potpisanih pristupnica bira po jednog člana iz reda članova boraca, a jednog iz reda članova porodica poginulih boraca, odnosno ratnih vojnih invalida, a na svakih slijedećih 5.000 članova Boračke organizacije Republike Srpske po osnovu potpisanih pristupnica još po jednog člana u Skupštinu BOR Srpske.

Kolektivni  članovi Boračke organizacije na nivou Republike Srpske svoje predstavnike u Skupštinu Boračke organizacije Republike Srpske biraju tako, da svaka organizacija u svojstvu kolektivnog člana bira po jednog člana skuštine.

 

Član 47.

Skupština Boračke organizacije Republike Srpske:

 • donosi Statut Boračke organizacije Republike Srpske,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske,
 • donosi Program rada Skupštine,
 • usvaja Izvještaj o radu,
 • donosi Finansijski plan,
 • donosi odluku o provođenju izbora u Boračkoj organizaciji Republike Srpske,
 • odluku o prijemu u članstvo kolektivnog člana,
 • utvrđuje i usklađuje programske ciljeve i zadatke Boračke organizacije,
 • analizira ostvarivanje prava porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • daje inicijativu i prijedloge organima i organizacijama kojima se obezbjeđuje  dosljedno ostvarivanje programskih  ciljeva i zadataka Boračke organizacije.
 • obezbijeđuje akcionu povezanost, međusobnu saradnju i usklađenost rada boračkih organiazcija na svim nivoima organizovanja,
 • inicira aktivnosti i zauzima stavove u vezi sa unapređenjem rada, potpunom odgovornošću i zakonitošću u radu i efikasnim funkcionisanjem pravne države,
 • bira predsjednika Skupštine Boračke organizacije,
 • bira Predsjedništvo Skupštine iz sastava Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske,
 • bira Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbor ratnih vojnih invalida,
 • bira Nadzorni odbor,
 • obavlja ostale poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom,
 • donosi ostala akta bitna za Boračku organzaciju Republike Srpske,
 • donosi odluku o provođenju vanrednih izbora u opštinskim/gradskim boračkim organizacijama na prijedlog Predsjedništva Skupštine BORS-a ako se ocijeni da su u toj organizaciji narušene statutarne odredbe, ugrožen interes boračkih kategorija, poremećeni odnosi u nekim oblicima organizovanja ili postoji nerad.“
 • donosi odluku o imenovanju komisije zadužene za provođenje izborne procedure iz prethodne alineje.

 

Član 48.

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske u okviru prava i dužnosti:

 • saziva Skupštinu Boračke organizacije i njoj predsjedava,
 • predsjednik Skupštine je obavezan sazvati Skupštinu kada to od njega zahtijevaju Predsjedništvo, Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca ili Odbor ratnih vojnih invalida,
 • ukoliko predsjednik Skupštine iz opravdanih razloga ne može ili činjenjem odnosno nečinjenjem izbjegava sazivanje Skupštine, a isto to čine potpredsjednici (predsjednici Odbora), Skupštinu može sazvati i istom rukovoditi lice iz reda članova predloženo i opunomoćeno od strane natpolovične većine članova od ukupnog broja, a u roku od najviše 30. dana od podnošenja inicijative,
 • ukoliko se sjednica održava zbog glasanja o povjerenju predsjedniku, član  predložen u skladu sa stavom 2. ovog člana, rukovodi sjednicom do izbora novog predsjednika,
 • postupak propisan prethodnim stavovima ovog člana primjenjuje se u situaciji sazivanja Skupštine do verifikacije mandata novoizabranog saziva Skupštine za četvorogodišnji ili vanredni mandat,
 • stara se o organizaciji i radu organa Boračke organizcije,
 • potpisuje akta skupštine,
 • stara se o organizaciji i javnosti rada Boračke organizacije,
 • stara se o ostvarivanju saradnje sa ostalim organima i organizacijama,
 • zastupa Boračku organizaciju,
 • neposredno sarađuje sa državnim organima i institucijama u Republici Srpskoj radi definisanja i ostvarivanja prava porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • obezbjeđuje saradnju sa političkim strankama, društvenim i drugim organizacijama i institucijama u Republici Srpskoj, posebno sa SRJ, te sa međunarodnim boračkim i drugim srodnim organizacijama koje doprinose ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Boračke organizacije Republike Srpske,
 • predlaže Skupštini razmatranje određenih pitanja iz djelokruga njenog rada,
 • predlaže sazivanje sjednice Predsjedništva u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine
 • vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

 • PREDSJEDNIŠTVO SKUPŠTINE BORAČKE ORGANIZACIJE REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 49.

Predsjedništvo je izvršno-operativni organ Skupštine BORS-a.

Predsjedništvo ima 19 članova.

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije ne može biti član Predsjedništva.

 

Član 50.

Predsjedništvo Skupštine Boračke organizacije:

 • bira predsjednika i zamjenika predsjednika Predsjedništva,
 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini između dva zasjedanja,
 • utvrđuje prijedlog finansijskog plana,
 • priprema sjednice Predsjedništva,
 • vrši sve radnje vezane za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka koje utvrdi Skupština,
 • donosi operativni plan svog rada,
 • daje saglasnost na plan rada Stručne službe i usvaja izvještaj o njenom radu,
 • imenuje rukovodioca Stručne službe,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • inicira i aktivno učestvuje u definisanju i ostvarivanju prava porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • neposredno sarađuje sa državnim organima i institucijama u Republici Srpskoj radi definisanja i ostvarivanja prava porodica poginulih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • preduzima konkretne aktivnosti u riješavanju pojedinačnih zahtjeva od interesa za članove Boračke organizacije,
 • koordinira i usmjerava rad opštinskih boračkih organizacija, njenih organa i tijela, te im pruža stručnu pomoć u radu i djelovanju,
 • obezbjeđuje uslove za rad Boračke organizacije Republike Srpske, njenih organa i tijela, te uslove za rad Stručne službe Boračke organizacije.
 • inicira aktivnosti i donosi stavove kojima se doprinosi akcionom povezivanju, međusobnoj saradnji, informisanosti, te punoj odgovornosti i zakonitosti u radu Boračke organizacije i njenih organa na svim nivoima organizovanja,
 • obezbjeđuje saradnju sa političkim strankama, društvenim i drugim organizacijama i institucijama u Republici Srpskoj, posebno sa SRJ, te sa međunarodnim boračkim i drugim srodnim organizacijama koje doprinose ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Boračke organizacije Republike Srpske,
 • obezbjeđuje uslove za stvaranje banke podataka svih članove Boračke organizacije,
 • obezbjeđuje sredstva i uslove za izdavanje glasila Boračke organizacije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Boračke organizacije,
 • donosi odluke i usvaja kriterijume za ustanovljavanje i dodjelu odlikovanja i priznanja BORS,
 • predlaže Skupštini BORS donošenje odluke o provođenju vanrednih izbora a u vezi sa članom 47.stav 1. alineja 20. i 21.Statuta.

 

 

 

Član 51.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Boračke organizacije u okviru prava i dužnosti:

 • saziva sjednice Predsjedništva i njima predsjedava,
 • izvršava odluke i stavove Skupštine i Predsjedništva,
 • provodi politiku koju utvrdi Skupština i Predsjedništvo,
 • afirmiše i zastupa stavove i interese boračkih kategorija građana,
 • vrši i druge poslove koji mu budu stavljeni u nadležnost.

 

Član 52.

Poslovnikom o radu Skupštine Borčake organizacije bliže se uređuju pitanja: rada i unutrašnje organizacija skupštine, način ostvarivanja prava i dužnosti članova Skupštine i njenih radnih tijela, programiranje i usklađivanje rada Skupštine, javnost rada, odnos u okviru Skupštine, osnivanje i rad radnih tijela, saradnja sa drugim organima i organizacijama, rad Skupštine u uslovima neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja, prava i obaveze predsjednika Skupštine, kao i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

          Poslovnikom o radu Predsjedništva bliže se uređuju: prava i dužnosti članova Predsjedništva, organizacija i načina rada Predsjedništva, programiranje i usklađivanje rada Predsjedništva, javnost rada, odnos unutar Skupštine i Predsjedništva, osnivanje i rad radnih tijela, saradnja sa drugim organima i organizacijama, rad Predsjedništva u uslovima neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Predsjedništva.

 

 • ODBORI

Član 53.

Radi ostvarivanja specifičnih interesa porodica poginulih i zarobljenih boraca, kao i ratnih vojnih invalida i zaštite njihovog materijalnog položaja, Skupština Boračke organizacije Republike Srpske obrazuje:

 1. Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca
 2. Odbor ratnih vojnih invalida

 

 1. Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca

 

Član 54.

Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca u okviru prava i obaveza utvrđenih ovim Statutom:

 • bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora,
 • donosi poslovnik o radu Odbora,
 • donosi program rada Odbora,
 • koordinira rad Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca opštinskih – gradskih boračkih organiazcija,
 • analizira i prati stanje materijalnog položaja porodica poginulih i zarobljenih boraca i predlaže nadležnim organima mjere za poboljšanje tog položaja,
 • priprema za potrebe Skupštine prijedloge mjera za poboljšanje stanja materijalnog položaja porodica poginulih i zarobljenih boraca iz njegove nadležnosti,
 • aktivno doprinosi očuvanju tekovina borbe i čuvanju od zaborava onih koji su za ovu državu dali najviše,
 • vrši i druge poslove koje mu Skupština Boračke organizacije stavi u nadležnost.

 

 

 

Član 55.

Odbor broji 15 članova.

Odbor iz svog sastava bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.

Odbor nema svojstvo pravnog lica.

Odbor ostvaruje svoju funkciju u skladu sa Statutom Boračke organizacije i Poslovnikom o radu Odbora.

Odbor u okviru svoje organizacije može osnovati sekciju ratnih vojnih zarobljenika-logoraša.

 

 1. Odbor ratnih vojnih invalida

 

Član 56.

Odbor ratnih vojnih invalida u okviru prava i dužnosti utvrđenih ovim Statutom:

 • bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora,
 • donosi Poslovnik o radu Odbora,
 • donosi Program rada Odbora,
 • odlučuje o korištenju sredstava izdvojenih za posebne namjene,
 • koordinira rad Odbora ratnih vojnih invalida opštinskih-gradskih boračkih organizacija,
 • analizira i prati stanje materijalnog položaja ratnih vojnih invalida i predlaže nadležnim organima mjere za poboljšanje tog položaja,
 • priprema za potrebe Skupštine prijedloge mjera za poboljšanje stanja materijalnog položaja ratnih vojnih invalida iz njene nadležnosti,
 • prati i preduzima mjere na provođenju svih oblika medicinske rehabilitacije i resocijalizacije invalida, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju, školovanju djece i svih drugih oblika pomoći,
 • vrši i druge poslove koje mu Skupština Boračke organizacije stavi u nadležnost.

 

Član 57.

Odbor broji 15 članova.

Odbor iz svog sastava bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.

Odbor nema svojstvo pravnog lica.

Odbor ostvaruje svoju funkciju u skladu sa Statutom Boračke organizacije i Poslovnikom o radu Odbora.

 

Član 58.

Predsjednici odbora su po funkciji potpredsjednici Skupštine Boračke organizacije.

Predsjednici i zamjenici predsjednika odbora su po funkciji članovi Predsjedništva.

 

 1. NADZORNI ODBOR

Član 59.

Nadzor nad materijalno – finansijskim poslovanjem  Boračke organizacije vrši Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Odbor iz svog sastava bira predsjednika.

Nadležnost, prava, obaveze i ovlašćenja Nadzorodnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Odbora.

 

 1. RADNA TIJELA SKUPŠTINE

 

                         

Član 60.

Radi efikasnijeg ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka Skupština Boračke organizacije Republike Srpske formira svoja stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela su:

 1. Komisija za njegovanje slobodarskih tradicija srpskog naroda, istoriju i dokumentaciju,
 2. Statutarna komisija,
 3. Komisija za žalbe,
 4. Komisija za informisanje,
 5. Komisija za međunarodnu saradnju i
 6. Sud časti

 

          Za obavljanje određenih konkretnih zadataka ili pripremu određenih materijala za potrebe Skupštine, Predsjedništva i odbora mogu se formirati i druga povremeno radna tijela.

Poslovnikom o radu Skupštine utvrđuje se nadležnost, djelokrug rada i druga pitanja bitna za rad radnih tijela Skupštine.

Rok za provođenje postupka pred  radnim tijelima Skupštine: Statutarna komisija, Komisija za žalbe i Suda časti je 30 (trideset) dana pred prvostepenim radnim tijelom i 30 (trideset) dana pred drugostepenim-žalbenim radnim tijelom.

 

 VI- IMOVINA BORAČKE ORGANIZACIJE

 

Član 61.

Boračka organizacija ima svoju imovinu koju čine: sredstva, prava i novac.

Član 62.

Ukupna sredstva za rad i poslovanje Boračke organizacije za ostvarivanje njenih programskih ciljeva i zadataka obezbjeđuje se:

 1. Budžetom RS za realizaciju planova i Programa rada organizacije,
 2. Od članarine Boračke organizacije Republike Srpske,
 3. Posebnim sredstvima

 

Član 63.

Odluku o visini, načinu uplate i korišćenju članarine donosi Skupština Boračke organizacije Republike Srpske.

 

VII – STRUČNA SLUŽBA BORAČKE ORGANIZACIJE REPUBLIKE

         SRPSKE                        

Član 64.

         Za obavljanje administrativno – tehničkih, računovodstvenih, informativnih, analitičko pravnih i drugih poslova osniva se Stručna služba Boračke organizacije Republike Srpske.

         Odluku o osnivanju Stručne službe i donošenju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vrši Predsjedništvo Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske.

 

VIII- OSNIVANJE PROFITNIH ORGANIZACIJA

 

Član 65.

           Boračka organizacija Republike Srpske, kao i gradske – opštinske boračke organizacije, saglasno zakonu, mogu osnivati profitne organizacije koje nisu u suprotnosti sa programskim ciljevima i zadacima Boračke organizacije i time sticati dopunska sredstva.

        Odluku o formiranju profitnih centara donosi Predsjedništvo Skupštine Boračke organizacije, odnosno Predsjedništva gradskih – opštinskih boračkih organizacija.

                    

Član 66.

          Boračka organizacija Republike Srpske može osnivati i izdavati vlastito informativno glasilo u skladu sa zakonom.

             Odluku o osnivanju i izdavanju informativnog glasila donosi Predsjedništvo Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske.

 

IX – DONOŠENJE STATUTA I NJEGOVE PRIMJENE

 

Član 67.

          Statut Boračke organizacije je osnovni akt organizacije.

Statut donosi Skupština Boračke organizacije Republike Srpske dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Sva akta koja donose organi Boračke organizacije moraju biti u skladu sa ovim Statutom.

Član 68.

            Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i prema postupku za njegovo donošenje.

 

X – PRESTANAK RADA BORAČKE ORGANIZACIJE  

 

Član 69.

         Boračka organizacija Republike Srpske prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske u skladu sa zakonom. Skupština Boračke organizacije Republike Srpske donosi odluku o prestanku rada Boračke organizacije kada najmanje dvije trećine opštinskih boračkih organizacija donesu odluku o prestanku rada Boračke organizacije Republike Srpske.

           U slučaju prestanka rada Organizacije, nakon izmirenja obaveza, preostala imovina u vlasništvu Boračke organizacije Republike Srpske postaje imovina Republike Srpske, a imovina opštinskih boračkih organizacija imovina opština.

 

 

 

 

 

XI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 70.

          Odnosi u okviru organa Boračke organizacije i politički angažman izabranih funkcionera u organe Boračke organizacije uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine i organa Boračke organizacije, kao i kodeksom normi ponašanja.

 

Član 71.

          Boračka organizacije Republike Srpske može se udruživati ili ulaziti u saveze sa drugim sličnim organizacijama sa teritorije SRJ i sličnih međunarodnih organizacija.

             Odluku o udruživanju donosi Skupština Boračke organizacije Republike Srpske.

 

Član 72.

          Pojedinci, poštovaoci proteklih oslobodilačkih ratova srpskog naroda mogu biti počasni članovi i simpatizeri Boračke organizacije Republike Srpske na način utvrđen ovim Statutom.

 

Član 73.

          Organizacije u kojima su organizovani članovi boračke organizacije, dužne su da u roku od 90 dana usklade svoje statute sa Statutom Boračke organizacije Republike Srpske

 

Član 74.

          Stupanjem na snagu prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut Boračke organizacije Republike Srpske broj:37-03/05 od 16.11.2005. godine, Odluka o izmjenama Statuta Boračke organizacije Republike Srpske broj: I-01/I-04-587-O-1/14 od 25.12.2014. godine godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Boračke organizacije Republike Srpske broj I-01/I-04-287-O-8/16 od 22. juna 2016. godine.

 

Član 75.

Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Statutarna komisija Boračke organizacije Republike Srpske.

 

 

 

 

 

Član 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

 

 

Broj: I-01/I-04-287-O-10/16

Datum: 27.06.2016. godine   

 

 

                                 SKUPŠTINA BORAČKE ORGANIZACIJE

                              REPUBLIKE SRPSKE

                              PREDSJEDNIK

                             Milomir Savčić

 

 

 

 

 

   

Translate »