This page was exported from БОРС [ https://borackars.org ]
Export date: Thu Feb 22 12:09:28 2024 / +0000 GMT

СтатутНа основу члана 16. и 31. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (Службени гласник РС број 52/01 и 42/05) и члана 47, 67. и 68. Статута Борачке организације Републике Српске, Скупштина Борачке организације Републике Српске, на 4. сједници одржаној 22. јуна 2016 године,    д о н и ј е л а   ј е

 

СТАТУТ

БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(пречишћен текст)

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Статутом Борачке организације Републике Српске (у даљем тексту Борачка организација) уређују се питања: назива и сједишта Борачке организације, правни положај и заступање, вријеме на које се оснива организација, права, обавезе и овлашћења Борачке организације, програмски циљеви и задаци, чланство, питања организације органа и њихов правни положај, права и обавезе, организација Стручне службе, оснивање профитиних организација, престанак рада, финансирање и остала питања од интереса за рад Борачке организације.

 

Члан 2.

Борачка организација Републике Српске основана је 27.06.1993. године, под називом Републичко удружење учесника рата од 1990. године Републике Српске и као такво регистровано код Основног суда у Бањој Луци под бројем  2/93, од 09.08.1993. године, а 07.07.1997 године, одлуком Скупштине број 315/97, промјенила је назив у Борачку организацију Републике Српске и под тим именом регистрована код Основног суда Бања Лука под бројем 31/97 од 18.07.1997. године.

 

Члан 3.

Борачка организација Републике Српске је јединствена друштвена организација бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих и заробљених бораца Одбрамбено ослободилачких ратова српског народа.

Борачка организација је нестраначка организација чије се организовање, програмски циљеви и дјеловање заснивају на демократским принципима и у складу са Уставом и законима Републике Српске.

Борачка организација је самостална организација која има своју имовину, изграђену организациону структуру, дефинисане унутрашње односе, своја статусна обиљежја и начин свог дјеловања.

 

                                               Члан 4.

Борачка организација је организација од јавног интереса за Републику Српску. Борачка организација се оснива на неодређено вријеме.

 

                                                Члан 5.

Борачка организација Републике Српске у складу са Законом врши јавна овлаштења.

 

II - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

 

        Члан 6.

Борачка организација дјелује под називом "Борачка организација Републике Српске".

Скраћени назив је "БОРС".

Назив Борачке организације Републике Српске на енглеском језику је :

 „VETERANS ORGANISATION OF REPUBLIC OF SRPSKA“ скраћен назив -VORS

Назив Борачке организације Републике Српске на руском  језику је „ОРГАНИЗАЦЪ БОРЦОВ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОй“ - скраћен назив  ОБРС

Сједиште Борачке организације је у Бањој Луци, у улици Краља Алфонса XIII број 1.

 

III - ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

 

        Члан 7.

Борачка организација има својство правног лица, с правима и обавезама утврђеним Законом и овим Статутом.

Својство правног лица имају и општинске борачке организације, односно градске борачке организације. 

 

 

 

Члан 8.

Борачку организацију представља и заступа  предсједник Скупштине Борачке  организације Републике Српске, који је истовремено и предсједник  Борачке организације Републике  Српске.

 

Борачку  организацију може да заступа и друго лице на основу датог овлаштења од стране предсједника Скупштине, а у складу са овим Статутом.

 

У случају привремене спријечености да заступа Борачку организацију, предсједник Скупштине може да овласти предсједника Предсједништва или једног од потпредсједника Скупштине да заступа исту.

 

Ако је предсједник Скупштине спријечен да заступа Борачку организацију, а из објективних разлога није у могућности да овлаштење за заступање исте  пренесе на једно од лица из става два овог члана, Борачку организацију заступа предсједник Предсједништва.

 

У случају дефинисаним ставом три овог члана предсједник Предсједништва заступа Борачку организацију до престанка разлога који су проузроковали спријеченост предсједника Скупштине или до избора новог предсједника Скупштине.

 

Члан 9.

Борачка организација има свој печат и  штамбиљ.

 

Печат је округлог облика пречника 35 мм, са по рубу ћириличним писмом исписаним текстом: Република Српска, Борачке организације Републике Српске Бања Лука, а у средини печата је угравиран знак Борачке организације.

 

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60x35 милиметара, са водоравно у редовима исписаним текстом: Република Српска, Борачка организације Републике Српске, улица, број и датум, као и други текст који ближе одређује његову намјену.

 

 

 

Члан 10.

Начин руковања, чувања и уништења печата и штамбиља уређује се одлуком коју доноси Предсједништво Скупштине Борачке  организације.

 

Члан 11.

Борачка организација има свој знак.

 

Знак  Борачке организације представља сложену  графичку слику крста са сунцем које излази и заставом Републике Српске у оштрој перспективи у три  плохе и два прелома, са уписаним текстом 1990.

 

Члан 12.

Борачка организација има свој жиро рачун, путем којег води своје материјално - финансијско пословање.

 

 

IV  - ПРОГРАМСКИ  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

 

Члан 13.

Програмски  циљеви и задаци Борачке организације су:

 

V - ЧЛАНСТВО

Члан 14.

Чланом Борачке организације постаје се стицањем својства појединачног или  колективног члана.

 

Члан Борачке организације Републике Српске не може бити истовремено члан неке друге организације или удружења које окупља демобилисане борце, ратне војне инвалиде и породице погинулих бораца, изузев чланова организација и удружења који су колективни чланови Борачке организације Републике Српске.

 

Члан 15.

Појединачно чланство Борачке организације стиче се потписивањем приступница од стране лица са утврђеним статусом породице погинулог и заробљеног борца, ратног војног инвалида и демобилисаног борца одбрамбено-ослободилачких ратова српског народа.

 

Чланство у Борачкој организацији доказује се чланском књижицом.

 

Члан 16.

Колективни чланови Борачке организације Републике Српске могу бити организације и удружења која окупљају демобилисане борце, ратне војне инвалиде и породице погинулих бораца, која су регистрована на републичком нивоу и имају организационе дијелове у свим општинама и градовима Републике Српске, под условом да прихвате Статут, програмске циљеве и задатке БОРС.

 

Организације и удружења из става један овог члана која не испуњавају услове у погледу нивоа регистровања и организационе структуре, могу бити колективни  чланови  градских/општинских борачких организација ако прихвате Статут, програмске циљеве и задатке ГБО/ОБО.

 

Учешће представника колективних чланова у раду Борачке организације ближе  се уређује Статутом и Пословником  о раду органа Борачке организације.

 

Члан 17.

Права члана Борачке организације су:

 

Члан 18.

Члану Борачке организације може престати чланство у Борачкој организацији:

 

Члан 19.

Иступање  из чланства Борачке организације добровољно врши се на бази поднесеног писменог захтјева.

 

Члан 20.

Искључење члана из Борачке организације врши се када он дјелује супротно ставовима  Борачке организације утврђеним на бази програмских циљева и задатака или кад не извршава своје обавезе а на основу проведеног поступка.

 

Приједлог за искључење члана Борачке организације из њеног чланства доноси Суд части по проведеном поступку у коме је потребно омогућити учешће члана против кога се води поступак, а одлуку о искључењу доноси Скупштина.

 

Поступак се води на нивоу општинских/градских борачких организација, а другостепени органи у жалбеном поступку су Суд части БОРС и Скупштина БОРС.

 

Члан 21.

Обавезе члана су:

 

Члан 22.

Борачке организације води регистар својих чланова.

 

Правилником о вођењу регистра уређују се питања вођења регистра чланства, образац и начин издавања чланске књижице.

 

Правилник из става 2. овог члана доноси Предсједништво.

 

 

VI - ОРГАНИЗОВАЊЕ  БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 23.

Организовање  чланства Борачке организације у Републици Српској, у правилу, заснива се на територијалном принципу.

 

Чланови Борачке организације на подручју мјесне заједнице организују се у мјесну борачку организацију.

 

Чланови Борачке организације на нивоу општине образују општинску борачку организацију, односно градску борачку организацију.

 

Чланови Борачке организације на нивoу Републике Српске организују се у Борачку организацију Републике Српске.

 

У предузећима или установама у којима је запослен већи број чланова Борачке организације може се организовати борачка организација у тим субјектима с правима и обавезама утврђеним овим Статутом.

 

Одлуку о потреби, условима и начину организовања Борачке организације сагласно претходном ставу доноси Скупштинa Борачке  организације општине, односно борачке организације града.

 

Члан 24.

Одлуком мјесне борачке организације, организације у предузећу или установи, ближе се уређују питања организовања, надлежности и одлучивања у мјесној борачкој органиазцији.

 

Статутом  општинске борачке организације, односно градске борачке организације ближе се уређују питања оснивања, надлежности, одлучивања и односи општинске борачке организације, односно градске борачке организације према мјесним борачким организацијама и  организација у предузећу или установи, као и односи унутар градске борачке организације.

 

Статутом  Борачке организације Републике Српске уређују се начелни односи оснивања и рада општинских борачких организација, односно градских борачких организација, те питања надлежости, права и обавеза органа Борачке организације на нивоу Републике Српске.

 

Члан 25.

Права, обавезе, надлежност, начин рада и одговорност чланова у органима Борачке организације на свим нивоима организовања ближе се уређују Пословником  о раду тих органа.

 

Члан 26.

Дужина  мандата у органима Борачке организације на свим нивоима организовања траје четири године.

 

Мандати на републичком нивоу организовања Борачке организације не могу трајати дуже од два узастопна мандата.

 

 

 

Члан 27.

Чланови Борачке организације изабрани у органе Борачке организације могу поднијети оставку на изабрану дужност и прије истека времена на које су изабрани.

 

Опозив  представника у органима Борачке организације врши се на начин и  по поступку као и за његов избор.

 

У случају  подношења оставке или опозива, бира се други представник на начин и по поступку утврђеном овим Статутом и Пословником о  раду тог органа.

 

Орган Борачке организације чији је члан опозван, умро или је поднио оставку може до избора новог члана, на његову дужност привремено именовати другог представника,  али  не више од ⅓ укупног броја чланова органа, а до првог редовног засједања органа који ће изборе провести  у редовном поступку.

 

Члан 28.

Избори у Борачкој организацији на свим нивоима организовања врше се једном у четири године.

 

Поступак  и начин провођења избора уређује се посебном одлуком скупштине Борачке организације одређеног нивоа избора.

 

Ванредни  избори у Борачкој организацији проводе се у складу са одлуком Скупштине одређеног нивоа о провођењу ванредних избора.

                                                                                                         

Члан 29.

За пуноважно одлучивање у органима Борачке организације потребно је присуство натполовичне већине чланова органа, а пуноважне су оне одлуке за које је гласала натполовична већина присутних чланова, ако за поједина питања није прописана квалификована већина.

 

 

 

 

 

 

VII - ОРГАНИ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 30.

Органи  Борачке организације су:

 1. Скупштина мјесне борачке организације, односно организације у предузећима и установама,
 2. Скупштина општинске борачке организације, односно градске борачке организације,
 3. Скупштина Борачке организације Републике Српске
 4. Предсједништва као извршно-оперативни органи Скупштине Борачке организације на свим нивоима,
 5. Одбор породица погинулих и заробљених бораца,
 6. Одбор ратних војних инвалида и
 7. Надзорни одбор

 

Члан 31.

Скупштине борачких организација су највиши органи одлучивања у Борачкој организацији.

 

 1. СКУПШТИНА МЈЕСНЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПРЕДУЗЕЋУ И УСТАНОВИ

 

Члан 32.

Скупштину мјесне борачке организације чине сви чланови мјесне борачке организације са подручја мјесне заједнице, односно  сви чланови  борачке организације у предузећима или установама.

Изузетно од одредби члана 29. Статута, уколико статутарном одлуком, одлуком о оснивању или одлуком о провођењу избора није одређен кворум за одржавање Скупштине мјесне борачке организације потребно је присуство најмање ½  (једне  половине) од укупног броја чланова у тој мјесној борачкој организацији.

Ако се на позив за сједницу Скупштине не одазове надполовична већина чланова исте, сједница се одлаже; а истог дана или у року од седам дана, предсједник Скупштине може сазвати нову сједницу скупштине са истим дневним редом.

Поновљена сједница Скупштине може пуноважно радити и доносити пуноважне одлуке  ако је на истој присутно најмање 1/4 од укупног броја чланова скупштине.

Мјесне борачке организације и организације у предузећима или установама, чији број чланова је већи од 100, Статутом општинске борачке организације може се прописати избор Скупштине на представничком принципу.

Борачке организације које своје чланство имају у више општина или градова у оквиру својих пословно-техничких цјелина, могу избор Скупштине организовати на представничком принципу.

 

Позив за  одржавање Скупштине мјесне борачке организације мора бити јаван и доступан сваком члану борачке организације, и то на начин:

Позивање мора бити заступљено најмање на два начина,  а најкасније седам дана прије одржавања скупштине.

 

Члан 33.

Из реда чланова мјесне  борачке организације, односно организације у предузећима или установама, Скупштина бира Предсједништво као  свој извршно-оперативни орган.

 

Број  чланова Предсједништва мјесне борачке организације, односно Предсједништва Борачке организације у предузећима или установама утврђује се одлуком Скупштине мјесне борачке организације.

 

Мјесна борачка организација може Одлуком прописати да мјесна борачка организација може бирати и Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида.

 

Члан 34.

Скупштина мјесне борачке организације односно скупштина у предузећу или установи, расправља и заузима ставове о свим питањима од значаја за своје чланство и о заузетим ставовима, мишљењима и приједлозима путем својих представника, обавјештава општинску борачку организацију, која је дужна да без одлагања узме у разматрање и ријешавање достављена питања, као и да обезбиједи повратну  информацију.

Ближе одредбе о раду скупштина мјесних борачких организција уређују се Статутом општинске борачке организације. 

 

 1. СКУПШТИНА ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ГРАДСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 35.

Скупштину општинске борачке организације-градске борачке организације чине представници изабрани у мјесним борачким организацијама односно, предузећим и установама.

 

Број и састав чланова Скупштине борачке организације општине/града утврђује се Статутом Борачке организације општине/града и мора да одражава равномјерну територијалну заступљеност и структуру чланства организације.

 

Члан 36.

Скупштина општинске борачке организације–градске борачке органиазције:

 

 

 

Члан 37.

Предсједништво је извршно-оперативни орган општинске, односно градске борачке органиазције.

 

Статутом општинске борачке организације, односно градске борачке организације утврђује се број чланова Предсједништва Скупштине.

 

Члан 38.

У извршавању својих задатака Предсједништво Скупштине:

 

Члан 39.

Ради  остваривања специфичних интереса породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида, Скупштина борачке организације Општине-Града бира:

1.Одбор породица погинулих и заробљених бораца и

2.Одбор ратних војних инвалида

 

Члан 40.

Статутом  борачке организације општине –  града ближе се уређује питање састава одбора, надлежност, однос одбора према осталим органима Борачке организације и остала питања од интереса за ове борачке категорије грађана.

 

Члан 41.

Предсједници  одбора су по функцији потпредсједници Скупштине и чланови Предсједништва општинске борачке организације.

 

Члан 42.

Надзор над материјално-финансијским пословањем Борачке организације врши надзорни одбор.

Надлежност, састав, права, обавезе и овлаштења Надзорног одбора утврђују се Статутом општинске борачке организације и пословником о раду.

 

 

 

Члан 43.

Скупштина општинске-градске борачке организације као стална радна тијела образује:

 1. Комисију за његовање слободарских традиција српског народа, историју и докуметацију
 2. Статутарну комисију
 3. Комисију за жалбе
 4. Комисију за информисање и
 5. Суд части.

 

Статутом општинске-градске борачке организације и Пословником о раду Скупштине ближе се уређују питања рада сталних радних тијела.

 

2.5 Координациони одбор–регије

 

Члан 44.

Општинске борачке организације једне изборне јединце (регије) образују координациони  одбор као облик заједничког  дјеловања и усклађивања заједничких  интереса.

Координациони одбор чине, предсједници скупштина општинских борачких организација, предсједници предсједништава, предсједници одбора породица погинулих и заробљених бораца, одбора ратних војних инвалида и чланова Скупштине Борачке организације Републике Српске из изборне јединце.

Координациони одбор регије доноси Пословник о раду који ближе уређује састав Координационог одбора регије, дјелокруг рада, овлашћења, начине одлучивања и представљања.

Координациони одбор регије усаглашава приједлоге за чланове Предсједништва Скупштине БОРС-а од којих се један бира  за  координатора.

Координациони одбор регије бира представнике породица погинулих и заробљених бораца и ратних војних инвалида и предлаже их за чланове републичког одбора породица погинулих и заробљених бораца и републичког одбора ратних војних инвалида, а на приједлог општинских/градских борачких организација.

Координациони одбор регије одлуке доноси најмање надполовичном већином укупног броја представника у одбору.

 

Члан 45.

Задаци  Координационог одбора су:

 

 1. СКУПШТИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Члан 46.

Скупштина Борачке организације Републике Српске је највиши орган Борачке организације.

Скупштину Борачке организације чине изабрани чланови у општинским, односно градској борачкој организацији, тако да свака општинска, односно градска борачка организација до 5.000 чланова Борачке органиазције на основу потписаних приступница бира по једног члана из реда чланова бораца, а једног из реда чланова породица погинулих бораца, односно ратних војних инвалида, а на сваких слиједећих 5.000 чланова Борачке организације Републике Српске по основу потписаних приступница још по једног члана у Скупштину БОР Српске.

Колективни  чланови Борачке организације на нивоу Републике Српске своје представнике у Скупштину Борачке организације Републике Српске бирају тако, да свака организација у својству колективног члана бира по једног члана скуштине.

 

Члан 47.

Скупштина Борачке организације Републике Српске:

 

Члан 48.

Предсједник Скупштине Борачке организације Републике Српске у оквиру права и дужности:

 

 

Члан 49.

Предсједништво је извршно-оперативни орган Скупштине БОРС-а.

Предсједништво има 19 чланова.

Предсједник Скупштине Борачке организације не може бити члан Предсједништва.

 

Члан 50.

Предсједништво Скупштине Борачке организације:

 

 

 

Члан 51.

Предсједник Предсједништва Скупштине Борачке организације у оквиру права и дужности:

 

Члан 52.

Пословником о раду Скупштине Борчаке организације ближе се уређују питања: рада и унутрашње организација скупштине, начин остваривања права и дужности чланова Скупштине и њених радних тијела, програмирање и усклађивање рада Скупштине, јавност рада, однос у оквиру Скупштине, оснивање и рад радних тијела, сарадња са другим органима и организацијама, рад Скупштине у условима непосредне ратне опасности и ратног стања, права и обавезе предсједника Скупштине, као и друга питања од значаја за рад Скупштине.

          Пословником о раду Предсједништва ближе се уређују: права и дужности чланова Предсједништва, организација и начина рада Предсједништва, програмирање и усклађивање рада Предсједништва, јавност рада, однос унутар Скупштине и Предсједништва, оснивање и рад радних тијела, сарадња са другим органима и организацијама, рад Предсједништва у условима непосредне ратне опасности и ратног стања, као и друга питања од значаја за рад Предсједништва.

 

Члан 53.

Ради остваривања специфичних интереса породица погинулих и заробљених бораца, као и ратних војних инвалида и заштите њиховог материјалног положаја, Скупштина Борачке организације Републике Српске образује:

 1. Одбор породица погинулих и заробљених бораца
 2. Одбор ратних војних инвалида

 

 1. Одбор породица погинулих и заробљених бораца

 

Члан 54.

Одбор породица погинулих и заробљених бораца у оквиру права и обавеза утврђених овим Статутом:

 

 

 

Члан 55.

Одбор броји 15 чланова.

Одбор из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника Одбора.

Одбор нема својство правног лица.

Одбор остварује своју функцију у складу са Статутом Борачке организације и Пословником о раду Одбора.

Одбор у оквиру своје организације може основати секцију ратних војних заробљеника-логораша.

 

 1. Одбор ратних војних инвалида

 

Члан 56.

Одбор ратних војних инвалида у оквиру права и дужности утврђених овим Статутом:

 

Члан 57.

Одбор броји 15 чланова.

Одбор из свог састава бира предсједника и замјеника предсједника Одбора.

Одбор нема својство правног лица.

Одбор остварује своју функцију у складу са Статутом Борачке организације и Пословником о раду Одбора.

 

Члан 58.

Предсједници одбора су по функцији потпредсједници Скупштине Борачке организације.

Предсједници и замјеници предсједника одбора су по функцији чланови Предсједништва.

 

 1. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 59.

Надзор над материјално - финансијским пословањем  Борачке организације врши Надзорни одбор.

Надзорни одбор има три члана.

Одбор из свог састава бира предсједника.

Надлежност, права, обавезе и овлашћења Надзородног одбора утврђује се Пословником о раду Одбора.

 

 1. РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ

 

                         

Члан 60.

Ради ефикаснијег остваривања програмских циљева и задатака Скупштина Борачке организације Републике Српске формира своја стална и повремена радна тијела.

Стална радна тијела су:

 1. Комисија за његовање слободарских традиција српског народа, историју и документацију,
 2. Статутарна комисија,
 3. Комисија за жалбе,
 4. Комисија за информисање,
 5. Комисија за међународну сарадњу и
 6. Суд части

 

          За обављање одређених конкретних задатака или припрему одређених материјала за потребе Скупштине, Предсједништва и одбора могу се формирати и друга повремено радна тијела.

Пословником о раду Скупштине утврђује се надлежност, дјелокруг рада и друга питања битна за рад радних тијела Скупштине.

Рок за провођење поступка пред  радним тијелима Скупштине: Статутарна комисија, Комисија за жалбе и Суда части је 30 (тридесет) дана пред првостепеним радним тијелом и 30 (тридесет) дана пред другостепеним-жалбеним радним тијелом.

 

 VI- ИМОВИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 61.

Борачка организација има своју имовину коју чине: средства, права и новац.

Члан 62.

Укупна средства за рад и пословање Борачке организације за остваривање њених програмских циљева и задатака обезбјеђује се:

 1. Буџетом РС за реализацију планова и Програма рада организације,
 2. Од чланарине Борачке организације Републике Српске,
 3. Посебним средствима

 

Члан 63.

Одлуку о висини, начину уплате и коришћењу чланарине доноси Скупштина Борачке организације Републике Српске.

 

VII - СТРУЧНА СЛУЖБА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ

         СРПСКЕ                        

Члан 64.

         За обављање административно - техничких, рачуноводствених, информативних, аналитичко правних и других послова оснива се Стручна служба Борачке организације Републике Српске.

         Одлуку о оснивању Стручне службе и доношењу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста врши Предсједништво Скупштине Борачке организације Републике Српске.

 

VIII- ОСНИВАЊЕ ПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 65.

           Борачка организација Републике Српске, као и градске - општинске борачке организације, сагласно закону, могу оснивати профитне организације које нису у супротности са програмским циљевима и задацима Борачке организације и тиме стицати допунска средства.

        Одлуку о формирању профитних центара доноси Предсједништво Скупштине Борачке организације, односно Предсједништва градских - општинских борачких организација.

                    

Члан 66.

          Борачка организација Републике Српске може оснивати и издавати властито информативно гласило у складу са законом.

             Одлуку о оснивању и издавању информативног гласила доноси Предсједништво Скупштине Борачке организације Републике Српске.

 

IX - ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ЊЕГОВЕ ПРИМЈЕНЕ

 

Члан 67.

          Статут Борачке организације је основни акт организације.

Статут доноси Скупштина Борачке организације Републике Српске двотрећинском већином укупног броја чланова Скупштине.

Сва акта која доносе органи Борачке организације морају бити у складу са овим Статутом.

Члан 68.

            Измјене и допуне Статута врше се на начин и према поступку за његово доношење.

 

X - ПРЕСТАНАК РАДА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 69.

         Борачка организација Републике Српске престаје са радом на основу одлуке Скупштине Борачке организације Републике Српске у складу са законом. Скупштина Борачке организације Републике Српске доноси одлуку о престанку рада Борачке организације када најмање двије трећине општинских борачких организација донесу одлуку о престанку рада Борачке организације Републике Српске.

           У случају престанка рада Организације, након измирења обавеза, преостала имовина у власништву Борачке организације Републике Српске постаје имовина Републике Српске, а имовина општинских борачких организација имовина општина.

 

 

 

 

 

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 70.

          Односи у оквиру органа Борачке организације и политички ангажман изабраних функционера у органе Борачке организације уређују се Пословником о раду Скупштине и органа Борачке организације, као и кодексом норми понашања.

 

Члан 71.

          Борачка организације Републике Српске може се удруживати или улазити у савезе са другим сличним организацијама са територије СРЈ и сличних међународних организација.

             Одлуку о удруживању доноси Скупштина Борачке организације Републике Српске.

 

Члан 72.

          Појединци, поштоваоци протеклих ослободилачких ратова српског народа могу бити почасни чланови и симпатизери Борачке организације Републике Српске на начин утврђен овим Статутом.

 

Члан 73.

          Организације у којима су организовани чланови борачке организације, дужне су да у року од 90 дана ускладе своје статуте са Статутом Борачке организације Републике Српске

 

Члан 74.

          Ступањем на снагу пречишћеног текста Статута престаје да важи Статут Борачке организације Републике Српске број:37-03/05 од 16.11.2005. године, Одлука о измјенама Статута Борачке организације Републике Српске број: И-01/I-04-587-O-1/14 од 25.12.2014. године године и Одлука о измјенама и допунама Статута Борачке организације Републике Српске број И-01/I-04-287-О-8/16 од 22. јуна 2016. године.

 

Члан 75.

За тумачење овог Статута надлежна је Статутарна комисија Борачке организације Републике Српске.

 

 

 

 

 

Члан 76.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

 

 

Број: И-01/I-04-287-О-10/16

Датум: 27.06.2016. године   

 

 

                                 СКУПШТИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

                              РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                              ПРЕДСЈЕДНИК

                             Миломир Савчић

 

 

 

 

 

 

 


Post date: 2017-03-10 09:30:18
Post date GMT: 2017-03-10 08:30:18
Post modified date: 2017-03-10 09:32:07
Post modified date GMT: 2017-03-10 08:32:07

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com