Јавни позив за бањску рехабилитацију ППБ и РВИ за 2017. годину

Број: 16-03/1-2-563-1-4/2017

Бања Лука, 31.03.2017. године

 

На основу Плана утрошка буџетских средстава са позиције 416300 – „Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ППБ, РВИ и ЦЖР – Пројекат бањске рехабилитације“, утврђене Буџетом Републике Српске за 2017. годину („Службени гласник Републике Српске“ број: 116/16) и Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2017. годину, број: 16-03/1-2-563-1/2017 од 03.03.2017. године, на који је Влада Републике Српске, дана 16.03.2017. године на 116. сједници дала сагласност, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписује:

 

        ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева ради упућивања 568 ратних војних инвалида

   и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата

Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе

 

КРИТЕРИЈИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

 1. Коме се позив упућује?

Овај позив се упућује ратним војним инвалидима од I до VI категорије (у даљем тексту РВИ) и члановима породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у даљем тексту ППБ) којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и опоравак у складу са Пројектом бањске рехабилитације.

 

 1. Предмет пријаве и услови за пријаву

Предмет пријаве по овом позиву је потреба за медицинском, односно физикалном рехабилитацијом једног броја ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске кроз бањско климатско лијечење односно рехабилитацију.

Лијечење, односно рехабилитација у бањско-климатским установама обухвата:

 • смјештај корисника,
 • љекарски преглед приликом пријема,
 • израду планa и програмa рехабилитације за сваког корисника посебно,
 • одређивање физикалне и балнеотерапијске процедуре (физикалне терапије-стандардна њега укључује: хидротерапију у кадама или базену, 1. електропроцедуру кинезотерапију (прописане вјежбе), термотерапију,
 • стални медицински надзор,
 • љекарски преглед на отпусту са отпусницом,
 • исхрану од три оброка примјерног квалитета и квантитета,
 • остали видови рекреације,
 • туристичко- рекреативни садржаји.
 1. Поступак избора корисника

 

На јавни позив имају право да се пријаве ратни војни инвалиди од прве до шесте категорије инвалидитета и породице погинулих бораца, а којима је бањска рехабилитација  неопходна за наставак лијечења и опоравка.

               Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе органу управе надлежном за борачко-инвалидску  заштиту општине/града ( у даљем тексту : надлежни орган).

Уз захтјев је потребно приложити сљедeће доказе:

– Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима РВИ  или  члана породице погинулог борца, уз  услов да је активни корисник,

– Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,

– Изјава о заједничком домаћинству – овјерена од надлежног органа општине/града (само за ППБ),

-Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган неће разматрати и као такве ће одбацити.

На основу увида у приложену документацију која се тражи по објављеном Јавном позиву  надлежни орган ће спровести поступак и донијети одлуку о избору корисника за бањску рехабилитацију на основу сљедећих критерија:

 

Рангирање РВИ :

 1. По основу статуса РВИ – подносиоцу захтјева припада :

а) РВИ прве категорије …………………………………….. 50  бодова

б) РВИ друге категорије …………………………………… 45  бодова

в) РВИ треће категорије …………………………………… 40  бодова

г) РВИ четврте категорије ………………………………….35  бодова

д) РВИ пете категорије ………………………………… 30  бодова

ђ) РВИ шесте категорије ………………………………..25  бодова

 

 1. По основу остваривања права на додатак за његу и помоћ  РВИ – подносиоцу захтјева

припада :

а) за први степен ………………………………………… 15  бодова

б) за други степен ………………………………………. 10  бодова

в) за трећи степен ……………………………………….. 5  бодова

 

 1. По основу остваривања права на ортопедски додатак РВИ – подносиоцу захтјева

припада:

а) за  први степен ………………………………. ……….. 8  бодова

б) за други степен ………………………………………… 6 бодова

в) за трећи степен ………………………………………… 4 бода

г) за четврти степен ………………………………………. 2 бода

 

 1. По основу остваривања права на ортопедска и друга помагала РВИ – подносиоцу

захтјева  припада ………………………………….. 15  бодова

 

 1. По основу дужине војног ангажовања у рату РВИ – подносиоцу  захтјева припада :

а) борцу прве категорије ………………………………… 15 бодова

б) борцу друге категорије……………………………….. 13 бодова

в) борцу треће категорије ………………………………. 11 бодова

г) борцу четврте категорије………………………………. 9 бодова

д) борцу пете категорије …………………………………. 7 бодова

ђ) борцу шесте категорије ……………………………….. 5 бодова

е) борцу седме категорије ……………………………….. 3 бода

 

 1. 6. У случају истог броја бодова предност имају лица по сљедећем редослиједу:
 • са признатим правом на његу и помоћ,
 • са већим степеном инвалидитета,
 • са већом категоријом борца.

 

Рангирање  ППБ :

 

 1. По основу статуса ППБ – подносиоцу захтјева припада :

 

а) за сваког погинулог борца  ………………………..100 бодова

 

 

 1. Уколико је подносилац захтјева као ППБ уједно и РВИ  истом припада :

 

а) РВИ прве категорије …………………………………. 20 бодова

б) РВИ друге категорије ……………………………….. 18 бодова

в) РВИ  треће категорије ………………………………. 16 бодова

ц) РВИ четврте категорије……………………………… 14 бодова

д) РВИ пете категорије …………………………………. 12 бодова

ђ) РВИ шесте категорије ………………………………. 10 бодова

е) РВИ седме категорије………………………………… 8 бодова

ж) РВИ осме категорије ………………………………… 6 бодова

з) РВИ девете категорије ………………………………. 4 бода

и) РВИ десете категорије ………………………………. 2 бода

 

 1. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на његу и помоћ  истом

припада :

а) за први степен …………………………………………… 15 бодова

б) за други степен …………………………………………. 10 бодова

в) за трећи степен ………………………………………….. 5 бодова

 

 1. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедски додатак

истом припада :

а) за први степен……………………………………………… 8 бодова

б) за други степен ……………………………………………. 6 бодова

в) за трећи степен ……………………………………………. 4 бода

г) за четврти степен ………………………………………….. 2 бода

 

 1. 5. Уколико подносиоц захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедска и друга     

     помагала  подносиоцу захтјева  припада….15 бодова.

 

 1. 6. У колико је подносилац захтјева као ППБ  био  војно ангажован у рату истом припада :

а) борцу прве категорије ……………………………………. 10 бодова

б) борцу  друге категорије…………………………………… 8 бодова

в) борцу треће категорије …………………………………… 6 бодова

г) борцу четврте категорије ………………………………… .5 бодова

д) борвцу пете категорије …………………………………… 4 бода

ђ) борцу  шесте категорије …………………………………. .3 бода

е) борцу седме категорије ………………………………….. 2 бода

 

 1. 7. У случају истог броја бодова предност имају лица по следећем редослиједу:

 

–  родитељи погинулог борца

–  подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ

–  подносилац захтјева старијег датума рођења

 

Члановима породичног домаћинства у смислу овог Пројекта сматрају се: чланови породице који имају статус породице погинулог борца, и примају породичну инвалиднину.

 

У поступку избора корисника, служба је дужна да обезбједи сразмјерну заступљеност укупног броја РВИ и чланова породица погинулих бораца општине/града, с тим што ће код избора чланова породица погинулих бораца предност дати родитељима погинулог борца у односу на остале чланове ППБ.

 

Право на бањску рехабилитацију у 2017. години немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације Министарства, осим у случају ако нема пријављених других корисника.

 

Министар може у оправданим случајевима да одобри кориштење бањске рехабилитације и мимо процедуре и критерија утврђених Пројектом.

Рок за достављање писменог захтјева је 15 дана од дана објављивања у дневним  новинама „ГЛАС СРПСКЕ“,  или од дана објављивања на огласној табли општине/града.

 

На основу поднесених захтјева, надлежни орган сачињава Листе изабраних корисника у складу са овим Пројектом и Јавним позивом и то одвојено за РВИ и одвојено за ППБ.

 

Листа изабраних корисника треба да садржи: име и презиме, статус по основу којег је извршен избор, број бодова и број корисника.

 

Надлежни орган ће Листе истаћи на огласној табли и на исте се може поднијети приговор у року од 15 дана од истицања исте. Надлежни орган ће у року од 7 дана од дана истека рока за приговор ријешити исте и сачинити своје коначне листе корисника, те у року од 3 дана доставити Министарству Листе на сагласност, уз обавезу достављања и ријешених приговора.

 

                Министарство ће се, након разматрања Листа, те провјере поступка и начина одлучивaња од стране општинских/градских органа , изјаснити о истој, односно дати сагласност на исту или ће исту вратити надлежном органу ради отклањања недостатака.

 

По датој сагласности на Листу о избору корисника, Министарство ће донијети План упућивања ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца у изабране бањско-климатске установе са утврђеним терминима смјена за сваку општину/град.

Након добијања сагласности и Плана упућивања од стране Министарства, надлежни орган општине/града ће у складу са истим обавијестити кандидате о мјесту и времену, те називу здравствене установе у коју се упућују поједини кандидати.

 

Надлежни орган ће списак упућених корисника у бање доставити Министарству и бањској установи.

У случају да одабрани кандидат не буде, из било којих разлога, користио бању, надлежни орган општине/града не може упутити лице које није изабрано по коначној листи.

                Уколико надлежан орган општине/града упути кандидата који се не налази на коначној листи без предходног одобрења Министарства, трошкове ће сносити надлежни орган који га је и упутио.

 

Надлежни орган је дужан организовати одлазак и повратак корисника у бањско-климатске установе.

 

 1. Трошкови одласка и повратка изабраних корисника бањске рехабилитације, као и пратиоца,

падају на терет локалне заједнице или корисника.

 

 1. Временски рок за реализацију Пројекта

 

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће у периоду од 01. априла до 30. септембра 2017. године и одвијаће се у смјенама сваких 10. дана по утврђеним списковима корисника.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће 10. дана.

 

 

М И Н И С Т А Р

Миленко Савановић

   

Translate »