Министарство финансија објавило Позив за достављање документације за емитовање емисије обвезница ратне штете

Министарство финансија Републике Српске објавило је 1. октобра 2021. године у дневним новинама Глас Српске – Позив за достављање неопходне документације за емисију обвезница  по основу материјалне и нематеријалне штете  настале у периоду ратних дејстава  (свим физичким и правним лицима, којима је ово право признато
судским одлукама или вансудским поравнањима)
.

У наставку у цијелости преносимо информацију објављену овим поводом на странци Министарства финансија Републике Српске.

Министарство финансија, позива сва лица којима је признато право судским одлукама или вансудским поравнањима на накнаду материјалне и нематеријалне штете, настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, а који су заинтересовани да им се њихово потраживање изврши путем 15. емисије обвезница ратне штете, да доставе неопходну документацију за емисију до 08.10.2021. године, на адресу:  Министарство финансија, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука.

Министарство финансија овим Позивом, такође, информише претходно поменута лица да ће, уколико документација достављена до 08.10.2021. године у Министарство финансија буде комплетна, иста бити обрађена и реализована кроз  15. емисију обвезница која би требало да буде 05.11.2021. године. Сва документација запримљена након наведеног датума биће обрађена за емисију обвезница предвиђену за реализацију у 2022.  години.

Вансудска поравнања и судска поравнања која гласе на обвезнице

У складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14), вансудска поравнања и судска поравнања која гласе на обвезнице се измирују искључиво емисијом обвезница.

Странке које закључе вансудско поравнање или судско поравнање које гласи на обвезнице, чији је основ потраживање које се односи на ратну материјалну и нематеријалну штету дужне су да Министарству финансија Републике Српске доставе документацију неопходну за његову реализацију, и то:

 • фотокопију вансудског поравнања/судског поравнања;
 • читко попуњен образац са личним подацима  образац садржи сљедеће податке: име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, датум рођења адреса, мјесто, општина, држава, контакт телефон, назив банке, број картице текућег рачуна и број партије (Образац за верификацију ратне штете – Прилог 1 – можете пронаћи на интернет страници Министарства финансија у рубрици Издвајамо – Информације ратна штета и стара девизна штедња на електронској адреси http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Gradjani/infsteta/Pages/default.aspx);
 • фотокопију личне карте;
 • фотокопију картице текућег рачуна отвореног на територији Босне и Херцеговине.

 

Измирење ратне штете путем емисије обвезница се врши под сљедећим условима:

 • рок доспијећа: 13 година од дана емисије,
 • грејс период за исплату главнице: три године, урачунат у рок отплате и
 • каматна стопа: фиксна, 1,5% годишње, рачуна се на остатак главнице.

Напомене

 • За текуће/трансакционе рачуне који се достављају за емисију обвезница је важно да су отворени у банкама на територији Републике Српске/БиХ и да је на њих могуће извршити уплате посредством унутрашњег платног промета.
 • Уколико лице не располаже са личном картом могуће је доставити фотокопију родног листа (за малољетна лица) или пасоша.
 • За лица која су промијенила презиме у односу на презиме које је наведено у судској одлуци/вансудском поравнању, неопходно је доставити фотокопију вјенчаног листа или другог документа којим се доказује да су они повјериоци из пресуде/вансудског поравнања.
 • За лица која су преминула – неопходно је да постоји рјешење о насљеђивању у којем је јасно и тачно наведен број и датум судске одлуке/вансудског поравнања из којег се потраживање насљеђује (у овом случају насљедници достављају докуметацију).
 • За лица која своје потраживање по правоснажној и извршној судској одлуци, односно вансудском поравнању желе да пренесу на друго лице, потребно је да заједно попуне и овјере (у надлежном градском/општинском органу) одговарајући образац споразума за пресуду или вансудско поравнање, те је уз основну документацију упуте у Министарство финансија (ове обрасце такође, можете пронаћи на интернет страници Министарства финансија у рубрици Издвајамо – Информације ратна штета и стара девизна штедња, на електронској адреси http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Gradjani/infsteta/Pages/default.aspx).

Уколико су потребна додатна појашњења или информације, заинтересована лица се могу обратити Министарству финансија са захтјевом у којем је потребно навести предмет, односно број судске одлуке или вансудског поравнања, као и контакт телефон у циљу лакшег и бржег комуницирања. Захтјев се упућује путем: електронске поште Министарства финансија на адресу mf@mf.vladars.net, путем писмене пошиљке на горе наведену адресу Министарства финансија или личним уручењем на Централној писарници Административног центра Владе Републике Српске.                  

Поменути Позив можете преузети на слиједећој интернет адреси:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%2015.%20%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_590038350.pdf

    

Translate »