Јавни позив инвалидима за субвенције за самозапошљавање у 2021. години

На основу чл. 57. и 58. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12 и 82/15), Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план пословања ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор за 2021. годину, број: 04/1-012-2-982/21, од 01.04.2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број 33/21) и Одлуке Управног одбора ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида о расписивању Јавног позива, број: 01-3985-УО/21, од 19.08.2021. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор, расписују

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 инвалидима за субвенције за самозапошљавање

 у 2021. години

 

 1. Предмет позива

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор (у даљем тексту Фонд) реализују Пројекат самозапошљавања инвалида у Републици Српској чија је укупна вриједност 406.000,00 КМ, а који се финансира из средстава Фонда.

Инвалид је, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, лице са најмање 40% инвалидности, лице са најмање 70% тјелесног оштећења и лице са лаком и умјереном менталном ретардацијом.

 

Пројектом се финансира и суфинансира самозапошљавање за укупно 58 инвалида на неодређено вријеме, а најмање на 24 мјесеца, кроз сљедеће компоненте:

 

 1. КОМПОНЕНТА I: Самозапошљавање путем оснивања радње или другог облика предузетништва, или оснивања привредног друштва, за 38 инвалида у износу од 7.000,00 КМ по једном незапосленом инвалиду, што укупно износи 266.000,00 КМ.
 2. КОМПОНЕНТА II: Самозапошљавање путем регистровања комерцијалног пољопривредног газдинства као јединог и главног занимања, за 20 инвалида у износу од 7.000,00 КМ по једном незапосленом инвалиду, што укупно износи 140.000,00 КМ.

 

Реализација овог пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са одредбама Одлуке о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године које је донио Управни одбор Фонда. Обавезе инвалида прецизираће се уговором закљученим са Фондом.

 

Средства се одобравају намјенски за опремање, односно, прилагођавање радног мјеста за инвалида, а дозначиће се након закључивања уговора са Фондом.

Фонд ће вршити праћење и контролу пројекта у периоду од најмање 24 мјесеца од дана потписивања уговора.

 

 1. Права и услови учешћа на јавном позиву

 

Право учешћа имају инвалиди са подручја Републике Српске уколико испуњавају сљедеће услове:

 

2.1. За самозапошљавање путем оснивања радње или другог облика предузетништва, или оснивања привредног друштва, инвалиди треба да испуњавају сљедеће услове:

 

 1. Да је у поступку регистрације дјелатности у складу са законским прописима;
 2. Да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и стицања профита;
 3. Да није користио средства ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске;
 4. Да испуњава и друге услове утврђене Јавним позивом.

 

Средства се неће одобравати инвалидима која су већ користила новчана средства Фонда за самозапошљавање.

 

2.2 За самозапошљавање путем регистровања комерцијалног пољопривредног газдинства као јединог и главног занимања, инвалиди треба да се испуњавају сљедеће услове:

 

 1. Да је у поступку регистрације дјелатности у складу са законским прописима;
 2. Да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и стицања профита;
 3. Да није користио средства ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске;
 1. Да испуњава и друге услове утврђене јавним позивом.

 

Средства се неће одобравати инвалидима који су већ користили новчана средства Фонда за самозапошљавање, као ни инвалидима који су корисници пензије.

 

 1. Првенство у кориштењу средстава

 

За кориснике средстава који у потпуности испуњавају услове из тачке 2. овог позива, утврђује се првенство у кориштењу средстава за оне програме којима се:

 

 1. стварају услови за самозапошљавање инвалида већег степена инвалидности,
 2. стварају услови за самозапошљавање инвалида у области пољопривреде, прерађивачке индустрије и производно услужних дјелатности, као и програми гдје је дјелатност базирана на коришћењу домаћих сировина, дјелатност којом се може вршити супституција увоза и дјелатност која би била од значаја за одређена подручја, јер је недостајућа у локалној економији,
 3. истиче препознатљивост и одрживост пословања старих заната, умјетничких заната и домаће радиности погодних за самозапошљавање незапослених инвалида,
 4. стварају услови за самозапошљавање незапослених инвалида у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама,
 5. стварају услови за самозапошљавање незапослених инвалида који активно траже запослење дуже од једне године,
 6. стварају услови за самозапошљавање инвалида корисника новчане накнаде.

 

Првенство у коришћењу средстава имаће програми који испуњавају већи број критерија из претходног става.

 

 1. Начин подношења захтјева и потребна документација

 

Пријава за кориштење средстава се подноси уз прописане обрасце који се могу добити у Фонду или преузети на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org.

Уз пријаву се, зависно од тога за коју се компоненту конкурише, подноси документација прописана Одлуком о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године које је донио Управни одбор Фонда.

 

Потребна документација према компонентама:

 

4.1. За самозапошљавање путем оснивања радње или другог облика предузетништва, или оснивања привредног друштва, инвалид подноси сљедећу документацију:

 

 1. Захтјев,
 2. Апликациони образац,
 3. Овјерену копију Рјешења о оснивању правног субјекта или предузетника, односно потврду о покретању поступка регистрације,
 4. Овјерену копију Потврде о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ),
 5. Пословни план,
 6. Предрачун од добављача за набавку основног средства или опреме за опремање (прилагођавање) радног мјеста инвалида,
 7. Овјерену копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,
 8. Оригинал Увјерење о посљедњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,
 9. Овјерену копију радне књижице,
 10. Попуњене обрасце ЕИ-1 и ЕИ-2, („Службени гласник Републике Српске“, број: 61/12 или на интернет страници Фонда),
 11. Овјерену копију личне карте,
 12. Овјерену копију уговора са банком о отварању трансакционог рачуна,
 13. Остале податке уколико корисник сматра да су битни.

 

4.2. За самозапошљавање путем регистровања комерцијалног пољопривредног газдинства као јединог и главног занимања, инвалид подноси следећу документацију:

 

 1. Захтјев,
 2. Апликациони образац,
 3. Овјерену копију Рјешења о регистрацији комерцијалног пољопривредног газдинства,
 4. Пословни план,
 5. Предрачун од добављача за набавку основног средства или опреме за опремање (прилагођавање) радног мјеста инвалида,
 6. Овјерену копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,
 7. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,
 8. Попуњене обрасце ЕИ-1 и ЕИ-2, („Службени гласник Републике Српске“, број: 61/12 или на интернет страници Фонда),
 9. Овјерену копију личне карте,
 10. Овјерену копију уговора са банком о отварању трансакционог рачуна,
 11. Остале податке уколико корисник сматра да су битни.

 

 1. Обавезе корисника средстава

 

5.1. Обавезе инвалида који се самозапошљавају путем оснивања радње или другог облика предузетништва, или оснивања привредног друштва су сљедеће:

 

 • Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише извршење уговорних обавеза,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд.

 

5.2. Обавезе инвалида носиоца комерцијалног пољопривредног газдинства следеће:

 

 • Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише извршење уговорних обавеза,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд.

 

 1. Гаранције

 

Приликом склапања Уговора између Фонда и корисника средстава, обезбјеђују се сљедећа документа:

 

 • 3 бјанко мјенице са мјеничном изјавом и
 • 5 бјанко вирмана

 

 

 1. Рок за подношење пријава

 

 

Јавни позив je отворен 60 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Фонда.

 

 1. Напомене

 

У случају већег броја захтјева, а због ограниченог износа расположивих средстава, Фонд ће додјелу средстава вршити према утврђеним приоритетима и критеријумима, тако да постоји могућност да се средства не одобре свим подносиоцима захтјева.

Фонд задржава право да у случају потребе затражи додатну документацију.

Непотпуне пријаве и пријаве које не задовољавају основне критеријуме овог позива неће бити разматране.

Фонд задржава право контроле корисника средстава прије потписивања уговора, у току његове реализације и по истеку уговорне обавезе.

 

Јавни позив и сви апликациони обрасци објављени су и на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org

 

Додатне информације у вези овог позива могу се добити на телефон канцеларије Фонда:

052/ 240-951.

 

 

Број: 16-04/2-12-197/21                                                         Број: 01-3580/21

Датум: 25.08.2021. године                                                   Датум: 25.08.2021. године

 

       Министарство рада и                             ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију

борачко-инвалидске заштите                                   и запошљавање инвалида Приједор

 

     М и н и с т а р                                                                   В.д. д и р е к т о р

Душко Милуновић                                                               Стевица Дроњак

    

Translate »