ЈАВНИ КОНКУРС

 javnifond  Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К АJУ Ј А В Н А  У С Т А Н О В А

ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Б И Ј Е Љ И Н А

Број:   02- 334/15

Бијељина, 30 .01.2015.

 

У складу са Законом о дјечијој заштити (“Службени гласник Републике Српске“ број 04/02 – Пречишћени текст, 17/08 и 01/09), чланом 6. Правилника о остваривању права из дјечије заштите (“Службени гласник Републике Српске“, број: 80/05), а на oснову Одлуке о давању сагласности на приједлог Буџета ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“: брoj 111/14) и Мишљења Министарства здравља и социјалне заштите број:11/05-533-200/14 од 21.11.2014, а према пројектној документацији, ЈУ Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор најповољнијих установа и организација

за реализацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске – 2015.год.“

(подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце  и квалитетнији психо-физички развој)

и подношење захтјева родитеља /старатеља за  за остваривање права из члана 27. Закона о дјечијој заштити учешћем дјеце – циљних категорија у овом Пројекту,

 

Циљеви Пројекта:

– стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике Српске;

-социјализација и интеграција дјеце са сметњама у развоју и дјеце из социјално депривираних породица у вршњачку групу;

– развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника Пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа социјалних компетенција и упознавање са међусобним  специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске активности и садржаје.

IЦиљне категорије дјеце су:

 1. дјеца код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање у смислу Правилника о о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама развоју,(посебно ће бити обухваћена и дјеца -спортисти ових категорија);
 2. 2. дјеца са хроничним обољењима (на честим и дужим хоспитализацијама и учесталим хроницитетом);
 3. Посебно талентована дјеца (побједници на општинским, републичким такмичењима и посебно истакнути спортисти,музичари …..);
 4. Дјеца без родитељског старања;
 5. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица;
 6. Дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом, према Закону о социјалној заштити Републике Српске (“Службени гласник“ број: 37/12), а на основу писаног документа центра за социјални рад/службе социјалне и дјечије заштите;
 7. Дјеца из породица, који су корисници сталне новчане помоћи према Закону о социјалној заштити и дјеца корисника права на додатак на дјецу;
 8. 8. Дјеца цивилних жртава рата и логораша;
 9. Дјеца чији је један од родитеља (или оба) инвалид од I до IV категорије – без обзира на разлоге настајања инвалидитета (ратни војни инвалиди ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада и сл.) и дјеца хроничних болесника чије здравствено стање знатно утиче на квалитет породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце (психички болесници, обољели од канцера, …);
 10. 10. Дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС које се налазе у стању социјалне потребе;
 11. Дјеца из вишечланих породица, лошијег материјалног статуса;
 12. Дјеца ромске популације;
 13. Дјеца, браћа и сестре (сиблинзи) дјеце са посебним потребама;
 14. Дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије) у првој смјени Пројекта;
 15. Дјеца са поплављених подручја ,која нису обухавћена Пројектом у 2014. години,

Пројектом се обухватају дјеца старости од шест до 15 година ,у случајевима дјеце са посебним потребама до навршених 17 година старости, а изузетно лица старија од 17 година, која до сада нису била у Пројекту (на основу  мишљења љекара или стручног тима центра за социјални рад,службе за социјалну и дјечију заштиту).

Пројекат ће се реализовати  на црногорској обали у услужном објекту “Кумбор“ у Кумбору (општина Херцег Нови)  у периоду  од 20.05 до 19.09.2015.год. у  дванаест десетодневних смјена са девет пансиона и двије осмодневне смјене (прва и последња смјена) са седам пансиона.

Ток реализације Пројекта ће бити у складу са расположивим средствима ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту.

IIУслови за пријаву на конкурс 

II.a. На конкурс се могу пријавити  организације и установе  (према циљним категоријама дјеце које обухватају) и то :

1) центри за социјални рад или службе социјалне и дјечије заштите  

који су координатори пројектних активности у општини, а обухватају  дјецу сљедећих циљних категорија:

а) дјеца из породица које остварују право на новчану помоћ према Закону о социјалној заштити и корисника права на додатак на дјецу; б) дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом, в)посебно надарена дјеца-побједници на такмичењима, а према подацима Републичког педагошког завода и осталих релевантних институција;г) дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица; д) дјеца без родитељског старања која су смјештена у хранитељске и старатељске породице; ђ)дјеца  цивилних инвалида, инвалида рада и хроничних болесника; е) дјеца, браћа и сестра дјеце са сметњама у развоју;  ж)  дјеца предшколског узраста (вулнерабилних категорија) и з) дјеца са поплављених подручја у 2014.

 

У случају да са подручја општине не конкурише невладин сектор и републичке организације,онда мјесно надлежни центар за социјални рад или служба социјалне и дјечије заштите обухватају и сљедеће категорије дјеце: а) дјецу сасметњама у развоју; б) дјецу са хроничним обољењима;  в) дјецу из вишечланих породица; г) дјецу ромске популације;  д) дјецу ратних војних инвалида ВРС од I –IV категорија, цивилних жртава рата и логораша ; ђ) дјецу из породица демобилисаних бораца ВРС  у стању социјалне потребе.

2) специјализоване установе из система социјалне  заштите  обухватају:

а) дјецу без родитељског старања; б) дјецу са сметњама у развоју, која су смјештена у установе и в) дјеца предшколског узраста која се налазе на рехабилитационом третману у установи;

3) општински одбори Борачке организације Републике Српске  обухватају:

а) дјецу ратних војних инвалида од I до IV категорије;  б)дјецу цивилних жртава рата и логораша, дјеца цивилне жртве рата; в)дјецу  из породица демобилисаних бораца прве категорије у стању социјалне потребе, а према мишљењу надлежних центара за социјални рад и служби социјалне и дјечије заштите;

4) општинске организације Савеза ратних војних инвалида Републике Српске обухватају дјецу ратних војних инвалида од I до IV категорије;

5) невладине организације или удружења грађана, које Статутом имају регистроване активности за рад са дјецом са посебним потребама, дјецом са хроничним обољењима и  њиховим родитељима, обухватају  ту категорију дјеце;

6) општинска удружења породица са четворо и више дјеце за дјецу из вишечланих породица лошијег материјалног статуса,према мишљењу надлежних центара за социјални рад и служби социјалне и дјечије заштите;

7) општинска удружења Ромадјецу из ромске популације;

8) здравствене установе (клинички центри, опште болнице) за дјецу хроничне болеснике на дужим и чешћим хоспитализацијама.

Број дјеце-учесника у Пројекту са подручја једне општине се одређује у складу са: процентуалним учешћем дјеце корисника права на додатак на дјецу са подручја конкретне општине у односу на укупан број корисника у Републици (база података ЈУ ЈФДЗ), бројем приспјелих пријава на конкурс за дјецу-потенцијалне учеснике у Пројекту, као и према броју дјеце-учесника у Пројекту у претходним годинама, а све у складу са расположивим средствима за реализацију Пројекта у 2015. години.

Број дјеце из Борачке организације Републике Српске и Републичке организације РВИ РС по општинским организацијама одређиваће  републичка организација у оквиру укупно одобреног контигента на нивоу Републике, а према приспјелим пријавама и у складу са критеријима Јавног конкурса.

            II.б. На Jавни конкурс родитељи или старатељи дјеце-циљних категорија  могу се обратити појединачним захтјевима за учествовање дјеце у Пројекту, односно за остваривање права на задовољавање развојних потребa, из члана 27. Закона о дјечијој заштити,у случају да се дјеца (према предвиђеним критеријима), већ не налазе на списковима неке од установа-организација, заинтересованих за учешће у реализацији Пројекта.

Родитељи или старатељи захтјеве подносе у мјесно надлежни центар за социјални рад, односно службу социјалне и дјечије заштите.

 

   II.в.  Посебни услови:

– предност за учешће у Пројекту имају дјеца циљних категорија, која нису била корисници овог Пројекта у претходним годинама;

– дјеца  која су у 2014.години испуњавала услове Јавног конкурса, а  нису учествовала у Пројекту  због ограничених капацитета у услужном простору,а за коју су родитељи/старатељи  поднијели захтјев за остваривање права из члана 27.Закона о дјечијој заштити и у 2014.год.;

–  дјеца са сметњама у развоју , хроничним обољењима и дјеца без родитељског старања могу учествовати у Пројекту до три пута, а на основу препоруке љекара специјалисте или мишљења стручног тима специјализоване установе у којој дијете борави, или стручног тима центра за социјални рад или службе социјалне и дјечије заштите(изузетновише пута);

-дјеца са сметњама у развоју и хроничним обољењима узраста до 17 година која су три пута учествовала у Пројекту, могу поново учествовати у Пројекту, ако је од последњег боравка прошло минимално двије године (сезоне), а на основу  препоруку стручног тима центра за социјални рад , службе социјалне и дјечије заштите или мишљења љекара(изузетно раније);

-дјеца осталих категорија  могу  учествовати до два пута и то у случају када је дошло до  погоршања породичних услова, здравственог стања или акутног трауматичног догађаја, а на основу мишљења стручног тима надлежног центра за социјални рад, службе социјалне и дјечије заштите;

– у категорији дјеце из вишечланих породица предност имају дјеца са сметњама у психофизичком развоју и дјеца чије су породице лошег социо-економског статуса;

– посебно ће се вредновати пријаве установа-организација које обезбиједе финансијску или другу подршку  локалне заједнице и  других донатора за дјецу-учеснике у Пројекту .

Васпитачи се  бирају путем  Јавног конкурса, који расписује Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту у сарадњи са центрима за социјални рад и службама социјалне и дјечије заштите . Пријаве на Јавни конкурс  заинтересовани васпитачи  достављају у мјесно надлежни центар за социјални рад и службу социјалне и дјечије заштите, а избор  врше стручни тимови центра за социјални рад и служби социјалне и дјечије заштите ,према критеријима из конкурса.  Сагласност на коначан избор васпитача дају регионалне комисије у чијем саставу је и представник  ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту, као финансијера Пројекта. (детаљније  у Јавном конкурсу за избор васпитача).

Специјализоване установе социјалне заштите и здравствене установе, предлажу васпитаче из својих установа који раде са дјецом штићеницима-учесницима у Пројекту

            Родитељ(старатељ) може путовати и боравити у одмаралишту као пратилац  само за дјецу чије психофизичко стање неизоставно изискује стално присуство родитеља, а што је констатовано у налазу и мишљењу љекара породичне медицине, специјалисте педијатрије или друге одговарајуће специјализације.Број родитеља-пратилаца зависи од степена очуваних капацитета  и узрасне доби дјеце са сметњама у развоју.

 

            IIIСадржај пријаве

Заинтересоване установе – организације и центри за социјални рад пријављују се на Јавни конкурс на тај начин што попуњавају пријавне обрасце  (за категорије дјеце које обухватају  према тачки II.a. Јавног конкурса).

Обрасци се могу преузети у мјесно надлежним центрима за социјални рад, регионалним канцеларијама ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту (у Бања Луци, Источном Сарајеву и Требињу) или директно од Стручне службе Фонда у Бијељини,као и на WEB страници Фонда (www.jfdz.org) .

Поред попуњеног пријавног обрасца, заинтересоване невладине организације и удружења грађана морају доставити рјешење надлежног Суда о регистрацији и кратак приказ активности које су проведене током 2014. године.

– Уколико установа-организација обезбиједи подршку локалне заједнице или других донатора неопходно је да  достави потврду о облику, висини и начину те  подршке.

– Све установе и организације које конкуришу обавезне су да доставе комплетне спискове са подацима о дјеци која ће учествовати у програму (видјети: пријавне обрасце), а за дјецу са сметњама у развоју и хроничним обољењима налаз и мишљење релевантне првостепене Комисије центра за социјални рад.

Родитељ (старатељ) – у име малољетног  дјетета, подноси захтјев мјесно надлежном центру за социјални рад или служби социјалне и дјечије заштите (на обрасцу који ће преузети у центру за социјални рад,служби социјалне и дјечије заштите).

Уз захтјев је неопходно да доставе: фотокопију личне карте подносиоца захтјева родитеља (старатеља), извод из матичне  књиге рођених за дијете, а у зависности од циљне категорије дјетета адекватну документацију (нпр. налаз и мишљење релевантне првостепене Комисије,за дјецу без родитељског старања  рјешење о старатељству, рјешење о степену инвалидности родитеља и сл…)

 

IV – Неопходна документација за учешће дјеце у Пројекту

Након прихватања пријаве од стране регионалне комисије и доношења позитивног рјешења од стране центара за социјални рад и служби социјалне и дјечије заштите, одабрана установа-организација је дужна најмање десет дана прије поласка групе, центру за социјални рад – служби социјалне и дјечије заштите доставити дефинитиван списак дјеце и пратећег особља и списак резерви- дјеце која би испуњавала услове конкурса у случају одустајања одабране дјеце (на одговарајућим обрасцима Фонда).

Најкасније, десет дана  прије путовања дјетета одабране установе-организације и родитељи (старатељи) – подносиоци захтјева су дужни доставити и  :

налаз и мишљење љекара породичне медицине, специјалисте педијатрије или друге одговарајуће специјализације за свако дијете да пут и боравак на мору  нису контраиндиковани по здравље дјетета;

– писану сагласност родитеља, старатеља за путовање и боравак дјеце у услужном простору;

– податке о путној исправи за свако дијете (бројеви индивидуалних пасоша или колективних пасоша за групу);

-за учешће у Пројекту изузетно осјетљивих категорија дјеце (нпр.дјеца жртве насиља, жртве трговином дјеце,  дјеца са акутном траумом, мултиплицираним здравственим проблемима и сл.,) доставља се додатна, адекватна документација.:, социјална анамнеза,мишљење стручног тима мјесно надлежног центра за социјални рад односно службе социјалне и дјечије заштите, мишљење љекара- адекватне специјализације (психијатра, кардиолога и сл.) по потреби копиран здравствени картон итд…

        VРок  за доставу пријава

Пријаве и захтјеве (попуњене конкурсне обрасце)  доставити у мјесно надлежне општинске центре за социјални рад, односно службе социјалне и дјечије заштите, у року ОД МЈЕСЕЦ ДАНА од дана објављивања Јавног конкурса са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС – пројекат “Социјализација дјеце Републике Српске-2015.год.“.  

Накнадно достављене пријаве на конкурс ће се узети у разматрање само  у изузетним случајевима  (нпр.акутна трауматична породична или здравствена ситуција код дјетета)  и то  на основу мишљења Стручног тима центра за социјални рад,службе социјалне и дјечије, у најбољем интересу дјетета, а  уз сагласност Стручне службе ЈУ Јавни Фонд за дјечију заштиту.

У случају потребе за додатним информацијама контакт особе у ЈУ Јавном фонду за дјечију заштиту су: замјеник руководиоца Пројекта Слађана Трифуновић, дипл.психолог (e-mail: sladja.trifunovic@jfdz.org) и виши стручни сарадник за програме, пројекте и информисање Марко Милисав, дипл. политиколог (e-mail: marko.milisav@jfdz.org); или телефон број: 055/490-316.

 

 

   

Translate »