Јавна лицитација за продају моторних возила БОРС-а

На основу чланова 8.и48. Статута Борачке организације Републике Српске Српске и Одлуке Предсједништва Скупштине БОРС бр.И-01/II-04-10-О-2/16 од 22.01.2016.године, предсједник Скупштине БОРС, д о н о с и :

О Д Л У К У
о расписивању јавне лицитације за продају моторних возила
прикупљањем понуда

Члан 1.
Предмет јавне лицитације –поступком прикупљања писаних понуда за моторна возила:
1. путничко моторно возило, марке : OPEL, тип: VECTRA боја: СИВА, број шасије:W0L0ZCF6941006352 број мотора: АКD1070 година производње: 2003,DIZEL снага мотора:92 регистарски број:М86-А-950; у возном стању, регистрован до 02.09.2016.године;
почетна продајна цијена је: 3.429,30 КМ
2. путничко моторно возило, марке: VOLKSWAGEN, тип: 1Ј боја: бијела, број шасије:WVWZZZ1JZYD403258 број мотора:ALH192383 година производње: 1999, DIZEL,снага мотора: 66 регистарски број: 286-T-407; у возном стању, регистрован до 20.02.2016.године;
почетна продајна цијена је: 1.000,00 КМ

Кауција у износу од 5% за моторно возило под ред.бр.1
Кауција у износу од 5% за моторно возило под ред.бр.2
Члан 2.
Продаја моторних возила обавиће се поступком јавне лицитације – прибављањем писаних понуда.
Члан 3.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим чланова Комисије за процјену вриједности и чланова Комисије за провођење лицитације, а понуђач је дужан да у понуди наведе сљедеће податке :
1.) за правна лица: назив и сједиште, матични број и ЈИБ, фотокопију рјешења о регистрацији и допис са понудом у којем треба назначити основне податке о возилима која су предмет лицитације, понуђену купопродајну цијену , доказ о уплати кауције од 5% од почетне цијене, број жиро –рачуна, назив банке, потпис и печат понуђача.
2.) за физичка лица : Име и презиме, адресу, контакт телефон, фотокопију личне карте,број текућег рачуна, назив банке и допис са понудом у којем треба назначити основне податке о возилима која су предмет лицитације, понуђену купопродајну цијену, доказ о уплати кауције од 5% од почетне цијене и потпис понуђача.

Кауција у износу од 5% почетне продајне цијене моторног возила у износу од 171,40 КМ за моторно возило под ред.бр.1 и 50,00КМ за моторно возило под ред.бр.2 из члана 1 ове одлуке, се уплаћује на благајни Борачке организације Републике Српске, ул.Краља Алфонса XIII/1, Бања Лука.

Понуђачу који не буде изабран као најповољнији, уплаћена кауција ће се вратити одмах по окончању поступка лицитације.

Моторна возила се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају.

Понуђач који буде изабран за купца дужан је најкасније у року од 7(седам) дана од окончања поступка јавне лицитације закључити Уговор о купопродаји и преузети моторна/о возило уз уплату пуног износа купопродајне цијене.
У супротном ће се сматрати да је купац одустао од куповине, у којем случају продавац задржава уплаћену кауцију.

Трошкове преписа возила сноси купац.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне цијене.
Члан 4.
Прије отварања затворених писаних понуда, саопштавају се правила лицитације.

Предсједник Комисије констатује да ли су испуњени услови у погледу оглашавања продаје моторног возила, потребног броја учесника и уплаћеној кауцији.

Поступак лицитације се може одржати ако су за возила пристигле најмање 2(двије) понуде.Уколико се за возило пријави два или више лица са истом цијеном која је уједно и највиша цијена понуде, Комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по датуму и времену приспјећа.

Након закључене лицитације утврђује се листа понуђача који су понудили цијену изнад почетне цијене и констатује се да је моторно возило продано најповољнијем понуђачу.
Члан 5.
Заинтересовани купци своје писане понуде могу доставити препорученом пошиљком путем поште или предати непосредно на адресу (пријемна канцеларија Борачке организације Републике Српске, Краља Алфонса XIII/1 Бања Лука).

На пошиљци обавезно ставити назнаку „Пријава на оглас за продају моторних возила – не отварај“

Рок за достављање понуда је 7 (седам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

Поступак лицитације ће се поновити у року од 7 (седам) дана од дана одржавања лицитације, уколико не буде достављен довољан број понуда и уколико понуђена цијена буде испод почетне цијене.

Након поновљеног поступка лицитације проведеном на исти начин и под истим условима, уколико се не изврши продаја најповољнијем понуђачу на основу састављене листе понуђача, власник моторних возила из члана 1 ове одлуке задржава право продаје путем слободне погодбе.
Члан 6.
Пристигле понуде ће се отварати дана 21.03.2016.године (понедељак)у 12:00 часова у канцеларији Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица (Дом за инвалидна лица), ул.Фране Супила бр.31 Ф Бања Лука. Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлашћени представници. Неблаговремене, нејасне понуде, те понуде које садрже цијену нижу од почетне цијене моторних возила и које не садрже доказ о уплаћеној кауцији неће се разматрати.
Члан 7.
Заинтересована лица могу извршити преглед возила на дан лицитације 21.03.2016.године(понедељак) у времену од 09:00 часова до 12:00 часова на паркингу испред Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица (Дом за инвалидна лица), ул.Фране Супила бр.31Ф Бања Лука.

Остале информације заитересовани могу добити путем телефона 051/211-726 и моб.065/512-889
Текст ове лицитације биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 10.03.2016.године а истовремено ће се објавити и на web страници Борачке организације Републике Српске.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: И-02/I-04-147-2/16
Датум: 04.03.2016. године

ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ!
БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РС
ПРЕДСЈЕДНИК
Миломир Савчић, с.р

   

Translate »